Search form

2 Tesalonicenses 1:3

Jesucristo ikunwainbu Pablon jatu shinankin kenwankin Dios jatu yukaxunkubainikiaki, na janchadan

3En betsabu inun en puibuun, chanima matun shinanen Jesús ikunjaidawai man ma yumei kushipai en matu unaiin. Jaskakin ana jeneama ikunwain betsabube kushipai nui jenenameyamakubainxankanwen. Man jaskaya matukidi shinankin Dios matu yukaxunkin matuwen nun Dios kenwankubainaii, jaska nuku yunuayadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index