Search form

2 Tesalonicenses 1:6-8

6-8Jamen jabun Diosun jancha tapinkin Dioskidi shinankatsi ikama inun Xanen Ibu Jesúsun jancha chibankatsi ikabuma jatu manakukin kupinun ika jui nai anua chi jede nakua Jesús jawen nai tsuma kushipabuya jabube taxnikidan jatu kupi juxanikiki. Na jaska bika tenemakin nuku nuitapawaibudan, jaska Diosun matu jatu bika tenemaidan, jawen dateyamakanwen. Jaska wakin jabun matu nuitapawamisbu jatu bextetan matu inun nuku ichakawamisbu binumakin nuku juindunkunmakin unanuma nuku jiwemaxanikiki. 9Jamen nuku jaska wamisbuwen taexun jabu kupikin nuitapawadiakin ikibi imakin jawen kushipa paewen benukin inun jawen chaxa pepa jawendua jatu uinmakatsi ikama ja bebunua chaijaida jatu putaxanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index