Search form

2 Tesalonicenses 2

Jesús ana juxanaikidi Pablon xabakabi jatu yusinikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, badi jawen jenei keyuaitian dasibibu nuku ichawanun ika nukun Xanen Ibu Jesucristo nai anua ana chintunkidan jua nun jabe ichaxankanaikidi matu yuinun ninkakanwen, 2eska taxnixanaikidi bebunkidi nun matu ana xabakabi yusiainan. Tsuanda Yushin Pepatun yuia keska shinankin: “Nukun Xanen Ibu Jesús ma juaki”, ikin matu padainbu inun, yusian betsa tapintan: “Jesús june ma juimakiaki”, ikaibu inun, nukuki padana en kene keska buxun matu yuikin: “Pablo eska chanikiki, Jesús ma juimakiaki”, ikin man jaska tapianma ibiaimaken matu padankin yuia akeakeaibu ninkatan e iki juinti metexeketan matun shinan jawaida maewai jatuwen dateyamaxankanwen. 3-5Ja inun, matube jiwexun jawada en matu yusintanimadan, man ma daki jakimai ikai matu ana yuinun ninkakanwen. Dios ikunwainbu ichapabun Dios danain chintuainbun Jesús juxanai ma kemaya juni chakabu kushipa bebunkidi ja dukun juxanikiki, ja juni chakabun ibudan, jau Diosun kupiti tenechakayamaxanun Diosun ma jaki tanaxun pewanidan. Ja Dioski sinatamistun Diosun yunuti inun jawen nemati danankin jamapai tibi kenwankin chibainbu nemanun, iwanan, jamapai dami shadabu kenwanmisbu jatu binukin maematan jamebi kein janua Templo Jerusalén anu tsauxun yuikin: “Eadan, en Dioski”, ixanikiki. Jaskawen taexun jau matu padanyamaxanunbun jatu jawa ninkamayamaxankanwen. 6Ja juni chakabu jawen yuba idiamaken natian kainmayuama tsuanda nemayukubainai man unaiin. 7Ja juni chakabu Satanásan kainmaxanaidan, ma june yubakai dayaikiki, yudabu padankin chakabu ewawaidan. Jaskabiaya jatun nemakubainmisxun jenea janua ana nemamaken taxnixanikiki. 8Janua ja juni chakabu taxniken nukun Xanen Ibu Jesús dasibi jawen chaxa kushipaya jukidan ja juni chakabun kushipa mebinkin paismawatan jawen jaxpawen xuun akin kupikin tenanxanikiki. 9Ja juni chakabu jawen xanen ibu Satanásan kushipa wakin medabewaya dami atimaska betsa betsapa wakin yudabu padanxanikiki. 10Jabun Diosun kakape Jesúswen mekekatsi iki bechipainameama dananankin chanima jancha danainbu ja juni chakabunan, chakabu atimapa betsa betsapawen jatu padanyan jaska uintan chibainbun 11jaskawen taexun Diosun chani yushin jatu padanmaya jaska chani jancha kenwainbu 12atimas janu kupiaitian ja jancha chanima danankin chakabu besti bechipaibu Diosun jatu jawen kupixanikiki.

Jawenabu wanun, iwanan, bebunkidi Diosun jatu katunikiaki, na janchadan

13En betsabu inun en puibuun, Dios matuwen nuikin matu bechipaikin bebunkidijaida matu katuniwen taexun chanima jawen paxati man bixanai jawen Yushin Pepatun matu medabewai kai ma matukidi pewaniken chanima man ikunwanyan jaskawen taexun matu medibi waniki. Man jaskaken Dios nun matukidi pe kenwanxunkubainaii. 14Kakapekidi datan akin nun matu yusianyan Diosun matu ikunwanmaniki, jau nukun Xanen Ibu Jesucriston kushipaki dasitan man jawenabu ikunkainxanunbunan.

15Jaskawen taea en betsabu inun en puibuun, matu jaska wakin katuniken nukun yusian beya bena jadi matun mae anu kaxun ibubis nun matu yusintanima inun nukun kenewen nun matu yusiainan, jakimama chibankubainkanwen. 16-17Januxun nukun Xanen Ibu Jesucristo jamebi inun nukun Epa Dios nukuwen nuikin bechipaikin nuku duawakin nuku shinan chankanwan niti ikama nai anu nun jatube jiwexanai manakamakin nuku yubaniki. Janua mestenwantan matun juinti shinan chankanwankin matu kushipa wai jeneama jamapai yuikin man akai pepas jau matu amakubainunbunwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index