Search form

2 Tesalonicenses 2:2

2eska taxnixanaikidi bebunkidi nun matu ana xabakabi yusiainan. Tsuanda Yushin Pepatun yuia keska shinankin: “Nukun Xanen Ibu Jesús ma juaki”, ikin matu padainbu inun, yusian betsa tapintan: “Jesús june ma juimakiaki”, ikaibu inun, nukuki padana en kene keska buxun matu yuikin: “Pablo eska chanikiki, Jesús ma juimakiaki”, ikin man jaska tapianma ibiaimaken matu padankin yuia akeakeaibu ninkatan e iki juinti metexeketan matun shinan jawaida maewai jatuwen dateyamaxankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index