Search form

2 Tesalonicenses 3

Nukun dayakidi Dios nuku yukaxunkubainkanwen, jatu wanikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, nun ma matu kene keyuxunai uindakanwen. Jesúskidi kakape ninkaxun man shinan betsa waima keska wakin nanta manibaunabundi jabundi Jesúskidi kakape ninkatan jau jawaida shinan betsa watan Dios kenwandianunbun nun jatu yusinkubaunaya Diosbe janchakin kushipa nuku yukaxunkubainkanwen. 2Ja inun, dasibibun Jesús ikunwanbumawen taexun yuda betsa chakabubu inun dakeisbuman chakabuwakubainkin nuku ichakawaibu jau nuku nemaxunun Dios nuku ea axunkanwen. 3Jaska wakin Satanásan matu kanemakatsis ikaya nukun Xanen Ibu nuku jakimaismatun nuku xununbainama matu kushipa wakin mekekin chakabu matu binumakubainxanikiki. 4Ja inun, nukun Xanen Ibube nun jabe dasitan matu yusintanima jawa jeneama chibankin man jabias akubainxanai jaskakidi nun matu ikunwaiin. 5Epa Dios nukuwen nuimis keskai betsabube man nuinameaidan, jaska Criston bika tenei jawen kushipa babuama ini keskai matudi man babuyamanunbun jau nukun Xanen Ibun matu medabewakubainunwen.

Chikishbu tapinmatikiaki, na janchadan

6En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibu Jesucriston nuku yunumiswen taexun nun matudi yunuai, ninkakanwen. “Nukubetan Jesús ikunwankatsi ibiai tsuada nun yusiain chibanma inun beya bena nun matu yusinma danankin akabumadan, ana jatukidi shinanyamakubainkanwen”, jatu dakewakinan. 7-8Jamen eadan, matube jiweyuxun jawa tidumakin matu daketapawama tsuabunda piti nun jamen pianma ikimaki. Jaskakin nukun jamapai ibubis bi badidi inun meshu medan dayachakayamai yumankin nun matu bikawama ikimaki. Matube jiwexun nun matu uinmaima keska ikubainkanwen, tsua jameen ea iki daketapamadan. 9Ja inun, nun Jesúsun kushipayabun matu yusinkubainkin jawen taexun matun piti nun yukatidubia nukun piti inun nukun tadi jawen biti man nuku dibibiaken nun matu jawa yukama ikimaki. Jakia ibubis mekenen dayai jaska nun jiwemis keskai matundi nuku chibain man jiwekubainxanunbun nun matu uinmaimaki. 10Jaska matu yusin kainmaxun matu yunukin: “Tsuabuda dayakatsi ikama chikishaibudan, jau jatu pimayamadianunbunwen”, iwanan, nun matu yusinmaki. 11Jakia matukidia chani juai nun ninkashinadan, jatididan, man chikish dayama jawawakatsi ikama kaka betsa betsapa besti ninkatan betsabu yui man yuananan bestikubainkanikiaki. 12Jaskaken nukun Xanen Ibu Jesucriston kushipawen nun matu yunuaii. Yudabu chikishbu yunukin tapinmakin: “Jaska besti jiwetidubuma jau tadi medibi jatun daya tapintan ana yuda betsabu xetukin yuanmama jau jatun piti inun jatun mabu jau ibubis bikubainunbunwen”, iwanan, matundi man jatu yununun nun matu yunudiaii.

13En betsabu inun en puibuun, jawada daya pepa aki man jawen jiwemis akidan, punu nukai jin ikin jeneyamakanwen. 14Ja inun, nukun jancha nun matu bumai jatidibun ninkakin tapinkatsi ikama jatun chakabu unain jau dakenunbun ana jatube mapuyamakubainkanwen. 15Jakia jatuki sinatama min betsabube min ikai keskakin jatu jancha chakabuwama jatu yusinkin nema bestikubainkanwen.

16Nukun Xanen Ibun jamebi jawenabu unanuma jiwemakubainmistun matudi unanuma jiwemakin jawada badi tibi betsa betsapa man akai jau matu uindakubainunwen.

17Ea Pablon, en jancha matu bumakin jaska ibubis en mekenen kenekin en keyumis keska wakin en matu axuaiin, en tsumapan ana ea axuanmakenan. 18Jaskaken nukun Xanen Ibu Jesucriston jau unanuma jawama matu duawakubainunwen.

Jatiski, en janchadan.

Pablo

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index