Search form

2 Tesalonicenses 3:1

Nukun dayakidi Dios nuku yukaxunkubainkanwen, jatu wanikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, nun ma matu kene keyuxunai uindakanwen. Jesúskidi kakape ninkaxun man shinan betsa waima keska wakin nanta manibaunabundi jabundi Jesúskidi kakape ninkatan jau jawaida shinan betsa watan Dios kenwandianunbun nun jatu yusinkubaunaya Diosbe janchakin kushipa nuku yukaxunkubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index