Search form

2 Tesalonicenses 3:7-8

7-8Jamen eadan, matube jiweyuxun jawa tidumakin matu daketapawama tsuabunda piti nun jamen pianma ikimaki. Jaskakin nukun jamapai ibubis bi badidi inun meshu medan dayachakayamai yumankin nun matu bikawama ikimaki. Matube jiwexun nun matu uinmaima keska ikubainkanwen, tsua jameen ea iki daketapamadan. 9Ja inun, nun Jesúsun kushipayabun matu yusinkubainkin jawen taexun matun piti nun yukatidubia nukun piti inun nukun tadi jawen biti man nuku dibibiaken nun matu jawa yukama ikimaki. Jakia ibubis mekenen dayai jaska nun jiwemis keskai matundi nuku chibain man jiwekubainxanunbun nun matu uinmaimaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index