Search form

3 Juan 1:10

10Jaska bestiama, jatunan, nukukidi chakabu yuikin nuku yuankin nukuki kaxei chanichakamiskiaki. Ja inun, yusinan betsabun matu medabewanun ika matu anu buaibu matu beyawamamakin nemai inun tsuanda jatu beyawakatsis ikaibu nemakin jau jabe man ana ichayamanunbun matu nematan taxnimamiskiaki, xanen ibukinan. Jaskamisken ea kayabis matun mae anu kaxun kenatan jabe janchakin en chitexanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index