Search form

Hechos 10

Cornelion Pedro kena jawen jiwe anu kanikiaki, na janchadan

1Cesarea maewan anuxun Romano capitán jawen kena Cornelio inikidi mia yuinun ninkawe. Jawen 100 soldadobu xukuaya jatu kenamisbudan, Italiano wamisbu 2ja juni pepa enayamistun jawen jiwe anu jatube jiweabubetans Dios kenwankubainikiaki, januxun judiobu nuitapaibuwen nuikin medabewanun, iwanan, jatu pei inanxuni inun Diosbe janchai jeneismadan. 3Janua xaba betsatian ma badi kai 3:00 badi dakaken nama keska uianyan Diosun nai tsuma betsa jawen dintu medan jikikainkin xabakabi Cornelio uinmabain yuikin:

—Cornelioon— aka

4jakidi besuxun uin datejaidakin yukakin:

—Xanen ibuun, ¿jawamen?— aka

januxun nai tsuman yuikin:

—Dios kenwankin min dayuimis inun jaska dasibi nuitapai jawa jayabuma min jatu medabewamis Diosun ninkatan ma miwen benimaikiki. Jaskawen taexun mia yuinun ninkawe. 5Ja mae Jope anu tsuada yunudiwe, jau Simón Pedro mia ixuntanunbunan. 6Ja Simón betsan jatun bichi pewakin pukumistun jiwe anu ianenwan kexa dapi Simón Pedro jabe jiwea jaki nukui bukanikiki— abaini

7ja nai tsuma jabe janchatan kaken jawen tsuma dabe inun soldado betsan Dios kenjaidawadiakin Cornelion jancha ninkaxunmis jatu kenaxun 8dasibi jaska nai tsuman yuixu jatuki chanitan jatu nichian badi kabiaya Jopekidi bui

9janua bai puchinin uxashini ana bui ma Jope kemai ma badi manananbi jikidiama bui bai tanayubainaibun jabiatiandi Pedro Diosbe janchanun ika mai bawa jiwe sapa xeni anu mapeketan 10bunikin pinun ika ibiaya jatun bawamistun dama pewaxunaya uxa nama keskakin Pedron uinkin 11nai bepenmanakainai uianyan tadi ewapa kexema ja dabe inun dabe dexun tibi dispiwen nexabauna mai anu Pedro bebun buteaya 12ja tadiki uke medan yuinaka tae dabe inun dabeya inun, main xadamisbu, inun peiyabu mata judiobun pisbuma Pedron uianyan 13januxun nai anua jui taxnikin Pedro yuikin:

—Pedroon, benitan jadatuda ja yuinaka min uiain betsa detexun piwe— aka ninkatan

14Pedron nemakin yuikin:

—Xanen ibuun, ea jaska wayamawe. Nukun xenipabun beya chibankin yuinaka betsa betsapa atimapa jaska nun pitidumajaida Moisin nuku nemani en pismajaidaki— aka

15ana jawen jui taxnimakin yuikin:

—Diosun jawada dasibi na mia pewaxunxuwen taexun ana: “Diosun mia nemamis”, yuikin ana dananyamawe— atan 16ana dabeki jabiaskadi Pedro yuikin nemaya jawaida ja tadi ewapa nai anu ana jawendi ainibainaya 17Pedron dama jaska uinxuwen taea “¿Jaskada ea yui ixumen?” ika shinain jawen dabanan nuijaidaya janua Cornelio anua bea Simónen jiwe yuka ikubidani jawen jiwe anu kematan 18unanxubima yuka ikin:

—Na jiwe anudan, ¿Simón Pedro jiweamen?— ikaibun 19ja kenaibu ninkama Pedron jaska uinxu unanun ika shinan jenediamaken Diosun Yushin Pepatun yuikin:

—Uinwen. Juni dabe inun bestitun mia benakanikiki. 20En jatu yunushinawen taea benikain bututan jawawen nuiama jatube katanwen— aka

21Pedro bututan Cornelion jatu yunushina Pedron jatu yuikin:

—Ja man benaidan, en eaki. ¿Jawa wanun ixun man ea benai?— jatu wa

22jabun Pedro yuikin:

—Nukun xanen ibu capitán jawen kena Cornelion nuku yunushina mia anu nun juxuki. Juni duapa pepatun Dios kenwandiamiski. Jaskawen taexun judiobu dasibibun bechipaikin jakidi pe shinanmisbuki. Januxun jau min jancha ninkaxanun Diosun nai tsuma betsan yunua ninkashinxun jawen jiwe anu min kanun mia kenaikiki— akabu

23jabianu Simónen jiwe anu Pedron jatu bashia janu jatube uxashini penaya Pedro jatube kaya ikunwainbu betsabu ja Jope anu jiweabun Pedro banawabainaibun

24jatube kai ana bai puchinin uxashini bui ma Cesarea anu jikitan buaibun Cornelion jawenabus inun jawen jaibu jabe duanamemisbu jatu ixun jawen jiwe anu jatu ichawaxun jatubetan Pedro manaya 25jawen jiwe anu Pedro jikinun ika kaya Cornelion itanun ika kainkain kenwain Cornelio ja bebun danti itan mepia dakaken 26januxun Pedron nemakin metsuntan benikin yuikin:

—Eki jaskama benidiwe. En jawamaki, mia keskadi junidan— atan 27janua jabe nia janchadabetan janua jawen jiwetan bichibaina jawen dintu ewapa medan yuda ichapa janu ichabu anu jatuki nukutushitan 28Pedron jatu yuikin:

—Nun judiobu nukun xenipabun beya chibain judiobumabe nun ichatidumajaida inun matun jiwe anu nun jikitidumajaidadi man unaiin. Nun jaskabiamisken en ana matu dananyamanun Diosun ea unanmakin yusinshinawen taexun 29min ea kenashinken jawa matu ana danain mesei teai niti ikama mia anu en juxuki. Jaskanun ixun min ea kenashinamenkain ea yuidiwe— aka

30Cornelion kemakin:

—Ma xaba dabe inun dabetian ka na jabia baditiandi 3:00 badiken en jiwe anua samakekin en Dios kushipa ea akaya en besuudia Diosun nai tsuma betsa tadi juxupa chaxajaida sawea nixun 31ea yuikin: “Cornelioon, min Diosbe janchakin dayuimis inun jaska dasibi nuitapaibu min medabewamis Diosun uinkin shinankubainmisxun ma miwen benimaikiki. Jaskawen taexun mia yuinun ninkawe. 32Ja mae Jope anu tsuada yunuwe, jau Simón Pedro mia ixuntanunan. Ja Simón betsan jatun bichi pukukin pewamistun jiwe anu ianenwan kexa dapi Simón Pedro jabe jiwea jaki nukui bukanikiki”, ea wa 33jau mia itanunbun jawaida en jatu yunua bushinxun mia iweabu chanima nukuwen nuikin min nuku pewabidanxuki. Jaskawen taea natian Diosun nuku uianyan jawen jancha ninkanun ika nun ma ichaki. Jawada min Diosun mia yunua min jatu yusinmis nukundi nun ninkakatsis ikai nuku yusindiwe— aka

Cornelio inun jawenabu Pedron jatu yusinikiaki, na janchadan

34januxun Cornelion jiwe anu ichabu Pedron jatu yusinkin taewakin yuikin:

—Natianan, chanima mai jidabi anu xukuabu tibi nuku damiwanidan, nun jabiaskas xabakabi ea ma uinmashinaki. 35Na mai anu jiwebaunabu tsuabunda Dios ninkai jaki mesekin chiban pewaibu Diosun jawa jatu danainsma ea yusinshina na jabiatian en ma tapiaiin. 36Jamen dasibibun Xanen Ibu Jesucristonan, Israelbu anu dukun jau jabu yusinun Diosun yununiki. Januxun tsuabunda jawen janchawen unanuma jiwetidubukidi Jesús juxun jatu yusinkubainyamaki. 37Januxun ja dukunan, Nashimanika Juanen Diosun jancha jatu yusianyan ninkatan jatun chakabu jenetan jawenabu unanti wamaibu Juanen jatu nashimakubainaya Jesúsun Galilea anuxundi yusin taewakin Judea mai pakea anu yusinkubaunaikidi kakaibu chanima man ninkayamaki. 38Januxun Jesús Nazaret anua jawen Yushin Pepatun kushipawen Diosun Jesús kushipajaidawa ja medanua medabenankunkainaya jabu diablo Satanásan ichakawakin isin betsa betsapa jatu tenemamis nuitapaibu Jesúsun jatu xuxawakin pewakin jatu medabewakubainyama man unandiaii. 39Jaskadan, nukunan, ibubis nun uinkubidanyamaki. Janua Jerusalén anuxun inun mae betsa betsapa Judea mai pakea anuxun Jesúsun jaska wakubainai achixun cruzki mastaxun tenanyamabuki. 40Janua xaba dabe inun bestitian Diosun ana bestenwanshina janua Jesús nuku ana uinmakin 41ana yuda ichapabu jatu uinmama jatibu Diosun bebunkidi ma nuku katuni besti ana nukuki nukutan nuku uinmayamaki, mawa ana bestenshinakidi nun jatukidi chanikubainxanunbunan. Ja Jesús mawa ana bestenkainshina jiweadan, ana jabetan pikin nun jabetan nuxukubainyamaki. 42Janua badi jawen jeneaitian jaska yuda dasibi mawabu tibi inun jiweabu tibi Jesús xanen ibukin jatu unanti waxanai nun jatu yusinkubainxanunbun Jesús jabitun nuku yunubainyamaki. 43Jaska inun, uatian jabias Jesúskidi Diosun jancha yuixunika dasibibun bebunkidi jatu yusinkin: “Diosun Mesías tsuabunda ikunwainbu jawen taexun jabun chakabu Diosun jatu buaxununbadikiki”— akin

Judiobumabiabun jawen Yushin Pepa Diosun jatu inandianikiaki, na janchadan

44Pedron jatu yusin janchai jenediamaken janua ja jabun jawen jancha ninkaibu anu Diosun Yushin Pepa jatuki jikiaya 45-46nawan jancha betsa betsapa tsuan jatu yusindiamawen janchai taekin Dios kenwainbu ja ikunwainbu Jope anua Pedrobe bekanxu jatu ninkai: “Jabaa! Jabu judiobumabiaken Diosun jatu jaska janchamakin jawen Yushin Pepa jabudi ma jatu inanxuki”, ikaibun 47judiobu jabe bekanxu Pedron jatu yuikin:

—Na judiobuma jaskaibudan, “Na yudabu jatu nashimayamananwen”, iki nemai nun itidumaki. Nuku keskadi wakin Diosun jawen Yushin Pepa ma jatu inanxuki— itan,

48dasibi Jesucristo jabun ikunwankanxu jau jawen kenawen taexun jatu nashimanunbun Pedron jatu yunua jatu nashimanibukiaki. Januxun Pedro ea akin jau uxa eskadabes jatube jiweyunun bashiyunibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index