Search form

Hechos 13

Bernabé inun Saulo Diosun jatu yunua chai yusinkin taewai buaibu jatu nichinibukiaki, na janchadan

1Antioquía anuxun ikunwain ichaibu jabun jatu yusiainan, eska jayanibukiaki, Diosun jancha mextanmanikabu inun jabun kakape Jesúskidi jancha yusinananmisbu betsa betsapabudan. Jatun kenadan, Bernabé inun, Simón jawen kena betsa Meshupa inun, Cirene anua juni betsa Lucio inun, Galilea xanen ibu Herodesbe ewani Menahem inun, Saulo inibukiaki. 2Janua ana xaba betsatian jabu ichatan samakekin Dios kenwainbun Diosun Yushin Pepatun jatu yuikin:

—Bernabé inun Saulo daya betsa ma en jatu kenani en jatu yunukatsis ikaya jau dayatanunbun medibi jatu nichinkanwen— jatu wa

3januxun samakeyabi jau Diosun jatu mekekubainxanun jabun jatu yunuaibun yukaxuntan jau dayatanunbun medibi wakin mamepixun jatu nichianbu

Natukan Chipre anuxun Bernabé inun Saulon jatu yusinikiaki, na janchadan

4januxun Diosun Yushin Pepatun Bernabé inun Saulo Antioquía anua nichinkin yunua jatun medabewanika Juan Marcos iyui ianenwan maikidi kexa anu mae betsa Seleucia anu jikitan natukan ewapa jawen kena Chipre anu kakatsi pakatan niwe xaxu ewapawen inatan besusi pukei kai 5mae betsa Salamina bai butuatun keti itan janu jikishinxun janu judiobu ichamisbu tibi anuxun Diosun Mesías Cristo mekenankidi jatu yusin taewatan jatu yusinkubauni 6janua natukan mae tibi anu Bernabé inun Saulo uin bukubaini atimas ja natukan xanen ibun mae jawen kena Pafos anu jikiabu janu judio betsa jawen kena Barjesús, jawen griego kenadan, Elimas, juni mukayai chani chakai: “Diosun jancha yuixunika nikapai en jawen kushipayaki”, ikin jatu padanmis 7janu romano xanen ibu Sergio Paulobe ja juni mukaya ja dayaxunmis jiweken ja xanen ibu unanepa shinan pepayatun Bernabé inun Saulokidi kakaibu ninkatan Diosun kakape Jesúskidi jancha ninkakatsis ikin jau jatu ixuntanunbun yunua jatu iweabu bexun 8januxun jatu yuikin taewaibun romano xanen ibun Jesús ikunwain nemanun ika juni mukayatun Bernabé inun Saulokidi janchai daketapakin jatu ja akaya 9jakia Saulo, jawen kena betsa Pablo, Diosun Yushin Pepatun kushipayatun bedi ikama beisjaidakin 10juni mukaya yuikin:

—Diablo Satanásan bakeen, padananain chani chakai dasibi pepaki min sinatamiski. ¿Jaskai Yavé Dioskidi chani chakai Dioskidi bai min nuku yuxtu wamakatsis ikai? 11Min jaskaiwen taexun natian Yavé Diosun mia kupikin badi chaxa min uinyamanun mia bekunwanyuikiki— akaya

jawaida meshun bepua jawa uianma janua: “¿Tsuan ea metsunbainimenkain?” iki meshan atanikiaki, ma bekunwanan. 12Jaskai uintan inun Jesúskidi yusiain pepa ma jatu ninkatan: “Jabaa!”, ikin romano xanen ibu Sergio Paulon Xanen Ibu Jesús ikunwanikiaki.

Pablo inun Bernabé Antioquía maewan Pisidia mai pakea anuxun jatu yusinibukiaki, na janchadan

13Janua Pablo jawen jaibuaibube Pafos anua niwe xaxu ewapaki inabaini ianenwan besusi pukei mai pakea betsa Panfilia anu kai mae Perge anu keti iki kai buaibun januxun Juan Marcosin jatu jenebaini Jerusalén anu ana chintunkidanaya 14janua Perge mae anu niti ikama bui mai pakea betsa Pisidia kapukebaini maewan betsa Antioquía anu jikishinabun janua juindukunti sábadotian janu judiobu ichamisbu anu jikia jatube tsauabun 15januxun Moisin keneni inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibu una anua yusinkin jatu yui menetan jabun yusinmisbu xanen ibubun Pablo inun Bernabé yuikin:

—En betsabuun, ¿man jawa nuku yusintanun ika jushianmenkain? Yudabu benimawakin ikis nuku yuidikanwen— jatu wa

16janua Pablo benitan jau pesnunbun jawen meken sanantan jatu yuikin:

—Israelbu inun dasibi nawabu jabu man Diosun kushipaki mesemisbuun, matu yuinun ninkakanwen. 17Jabias Yavé Diosun nukun xenipabu katunixun jabiatundi Egipto anu jatu iwenixun nawabu keska jiwemakin jadixun jatu pajaidawa janu jiwekubainaibun januxun jawen kushipawendi nawabu nematan ja mai anua jatu tsekabidankin 18janu tsua jiweabuma anu jatu iweimaxun iake iakemakin 40 año nichinkin Dios bikawabiabu jawa jatu dananma jatu mekekubainikiaki. 19Januxun mai pakea betsa Canaán anu 7 nawa xukua tibi jatu mebinmakin jatu yamawamatan ja mai nukun xenipabu ibuwani 20ja jabu jaska wakubidankin 450 año nichiin bikanibukiaki.

Jau jatu medabewayunun mekenikabu besti wakin Diosun jabu yunukubainmis jawen jenea Dios janchaxunika Samuelin jatu mekediaya 21januxun jabuan jau jatun mai jidabi mekenun juni jatun xanen ibujaidawanun ika Dios ea akaibun Benjamínen baba Quisin bake Saúl Diosun katuxun yunua xanen ibukin 40 año nichianyan 22januxun Saúlon Dios ana pe chibanmawen taexun ana Diosun medabewama jawen kushipa mebintan januxun Jesén bake David jau ja mai jidabi xanen ibunun, iwanan, kenwankin Diosun yuikin: “Davidin jaska en akatsi ikai akin ea benimawamistun en jancha chibankin jatun Israelbu pe mekekubainxanikiki”, jatu waniki. 23Jaska yubakanixun Davidin bababu anua betsan Israelbu dasibi jau jatu medabewakin jatun chakabu buaxuntan mekexanun— iwanan —yuini natian Diosun Jesús yunuyamaki. 24Janua Jesúsun jatu yusindiamaken Nashimanika Juanen ja dukuntun jawen kaka pepakidi Israelbu jatu yusinkin yuikin: “Matun shinan betsa watan Dioskidi man chakabumis jenedikanwen. Man jaskaya en matu nashimaxanaii”, jatu wakubaini 25ma jawen daya menei kauankin Juanen ana jatu yuikin: “Ja matun medabenan Diosun yunuxanai yuinibudan, ¿en, eamen man ea shinain? En jamaki. Jakia xanen ibu kushipajaidatun ea binuan chipu juxanikiki. Jaskawen taea eadan, jawen tsumapan jawen daya axunmis keska wakin en jawen jawaumajaidatun ean medabewakin en duawatidumaki, jawen bichi tae mexpun tsitauxun en pekaxuntidumadan”, jatu waniki.

26Abrahamnen bababu enabu inun dasibi nawabu man Diosun kushipaki datemisbuun, nukun chakabuwen taexun jau Diosun nuku kupiyamaxanun jawen bakekidi kakape nukunaki. Matu yuinun ninkakanwen. 27Juindukunti sábado tibitian janu ichamisbu anuxun Diosun jancha yuixunikabun kenenibu jatu yuimisbu inun jabuan jatu yuibiamisbun jawa tapianma Jerusalén anuabu inun jatun xanen ibubun shinankin jawa unanma Jesús jau tenanunbun, iwanan, dananibuki, jaska jawen jancha yuixunikabun bebunkidi yuini keska wakin menekinan. 28Januxun jawawen taexun tenantidubumabia jaska watima jau tenanunbun romano xanen ibu Pilato yunuabu 29Pilaton jawen soldadobu yunua jaska bebunkidi jakidi kenenibu keska wakin cruzki mastaxun tenanbu januxun jawen yuda butetan buxun maiwanibuki. 30Jakia Jesús tenanshinabu Diosun ana jiwemakin bestenwanken 31Jesús Galilea anua kaya Jerusalén anu jabe buimabu jatu uinmai xaba ichapa jawenchains Jesús jatuki nukukidankidanaiwen taea ma jiwea unantan jabuan natian Jesúskidi yudabu jatu yusinkubainkanikiki.

32Na jabias kaka pepa beshinxun nun matu yuiaidan, Diosun nukun xenipabu yubanidan, 33nuku ma axuinmaki, nun jawen bababu anudan. Jaska bebunkidi jawen shinanmati wakin xanen ibujaida bena Diosun katua tibi jau xanen ibui taenun jawenabun yunua jawen tsauti anu ainikubainibuki. Jaska keskadi wakin Diosun jawen bake kayabi katua juni Salmos 2 anua yuiai keska wakin yuikin: “Min en bakedan, natian en jiwea mia inankin en mia yunuaii”, anidan, nuku ma axuinmaki. 34Diosun ma bebunkidi yui chaniniwen taexun jawen yuda chaputimawakin ana bestenwaniki. Jaska bebunkidi jawen janchawen pewakin yuikin: “Jawa kaneama David en yubani keska chanima en matu waxanaii”. 35Jaska inun, Davidin Salmos kene betsa anudi man jaya yuikin: “Mai anua jau jawen yuda chapuyamanun min tsuma pepa bechipaijaidakin min jeneama ixanaii”, abiani 36chanima Diosun David yunua xanen ibukin jawenabu medabewakubaini atimas mawa maiwabu jawen xenipabuki nukutan jawen yuda beniama chapuni natian man unaiin. 37Jakia Jesús mawa Diosun bestenwantan jawen yuda ana jawa chaputimawaniki— iwanan, 38-39—Enabuun, Moisin nuku kenexuniwen nukun chakabu buakin nukun shinan shadabu pewatidumaki. Jakia Jesúswen taexun Diosun jau matun chakabu matu buaxunxanun unankin ja chibankanwen. Januxun tsuabunda Jesús jabun ikunwainbu Diosun jatun chakabu buaxunkin jatu pepawakin keyuxanikiki. 40Jaska Diosun jancha yuixunikabun kenenibu keskai ibubis matun chakabuwen man Dios kupimatiduki. Uindakanwen, jaska kenenibu keska wakin:

41‘Matunan, uindakanwen.

Diosun atimaska betsa betsapa akubainikidi matuki chanibiaibun ninkabiakin

danain Dioski kaxei xechakakin man ikunwankatsi ikamaki’,

atan nuku kenexunibuki— jatu watan

42janua janu judiobu ichamisbu jiwe anuxun jatu jancha menetan Pablo inun Bernabé jatube kainbainaibun Pablon jancha ana ninkakatsis ikin yudabun yukakin: “Juindukunti sábado betsatian janu nun ichamis anuxun jabiaskadi nuku ana yusinxanwen”, akaibun 43januxun judiobu ichapabu inun nawabun judiobun beya chibanmis ichapabundi Jesúskidi kakape jancha ikunwankin Pablo inun Bernabé ninkakubainaibu chintuanma jau pepawen Dios benimawakubainxanunbun jatu yusinibukiaki.

44Janua ana sábado betsatian Jesúskidi kaka pepa jancha ninkanun ika ja maewan anua keyu bebiai jatidi niti ikabun jabu beabun kakape nukun Xanen Ibukidi ninkaibun 45janua judio xanen ibubun jaskaibu uinkatsi ikama Pablon jatu jaska wai bechipaiama jaki sinatakin ja ichabu xabakabi jatu ja akin: “Chani chakakin matu padainkiki”, ikaibun 46janua Pablo inun Bernabé jawa dateama dasibibun ninkaibun judio xanen ibubu jaskaibu jatu kemakin:

—Diosun kakape jawen bakekidi man judiobu dukun nun matu yusin taewanun Diosun nuku yunukin nichinbiaimaken nun matu yusiain nukun yusian danankin jawen pepai jiweibi jiweti man bikakatsi ikabumaki. Man jaskaya matu jenebain nawabu judiobuma anu nun jatu yusin kaii. 47Jamen bebunkidi nukukidi Yavé Diosun Isaías janchamakin yuini ninkakanwen:

‘Nawa betsa betsapa chaijaida jiweakeakeabu jaskai jiwekuintidubu min jatu yusinkubaunxanun mia yunukin en mia bin keska waii, jau min jancha xabakabi mai jidabi anuxun ninkaxanunbunan’,

akaya Isaíasin ninkatan nuku kenexuniki— jatu wa

48januxun jatu jaska wai ninkatan judiobuman ninkai shinan chankain benimakin yuikin:

—Diosun kakape pejaidaki— ikaibu dasibi jabu Diosun katuxun jiwekuian jatu inanxanai jabuan Jesús ikunwanibukiaki. 49Jaskabiaibun Diosun jancha nukun Xanen Ibukidi ja mai pakea anu nati ikin jatu yusinkubainaibun 50Pablo inun Bernabén jancha judio xanen ibubun danankin jau jatu nichinunbun, iwanan, ainbuaibu pepa inun juni xanen ibubu jatunabubetan chani chakakin jatu sinatamatan januxun Pablo inun Bernabé jatun mai pakea anua jatu putamaibun 51jatu jaska wabu Pablo inun Bernabén jau jawa unanma jabiaskasi jiwekubainxanunbun jatu unanti wakin Antioquía anuabuki jatun bichi tae pekatan jatuki mai mishpu tabaini mae betsa jawen kena Iconio anu bunibukiaki. 52Jakia jabun Jesús ikunwainbu Antioquía anuabu Diosun Yushin Pepatun jatu medabewaya benimajaidakubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index