Search form

Hechos 13:33

33nuku ma axuinmaki, nun jawen bababu anudan. Jaska bebunkidi jawen shinanmati wakin xanen ibujaida bena Diosun katua tibi jau xanen ibui taenun jawenabun yunua jawen tsauti anu ainikubainibuki. Jaska keskadi wakin Diosun jawen bake kayabi katua juni Salmos 2 anua yuiai keska wakin yuikin: “Min en bakedan, natian en jiwea mia inankin en mia yunuaii”, anidan, nuku ma axuinmaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index