Search form

Hechos 14

Pablo inun Bernabé Iconio anuxun jatu yusinibukiaki, na janchadan

1Iconio anu Pablo inun Bernabé bushian janu judiobu ichamisbu anu jatube jikitan Jesús mekenan bestikidi xabakabi jaska ninkaisbuma jatu pe yusinkin mextanmaibun judiobu ichapabu inun judiobuma ichapabundi ninkakin ikunwainbun 2januxun ja judio betsabun jatun jancha danankin nawabuki chani chakakin Jesús ikunwainbuki shinan chakakin jatukidi chakabu yuibaunaibun 3jatu jaska wabiabu Jesúsun kushipayabu Pablo inun Bernabé jabube xaba ichapa jiweyuxun nukun Xanen Ibuki chiti itan jawa dateama Jesúskidi chani chakama jawen janchawen jatu axunkin jaska Dios nuikipakidi chanikin jatu unanmaya, januxun Diosun jatu medabewakin kushipa wakin dami atimaska betsa betsapa jatu axunkin uinmaya 4Iconio anu jiweabu yudabu paxkatan jatiditun judiobun jancha ninkakin Jesúsun kushipayabu Pablo inun Bernabé danainbun betsabu jatiditundi jabun jatu ninkakin ikunwainbun 5janua nawabu inun judiobu mae xanen ibubube jatube yubakatan nuitapawakin ichakawakin mankanwen jatu tsakanun ikaibu 6januxun Pablo inun Bernabén banabitan paxai mae Listra inun Derbe inun mae betsa betsapa Licaonia mai pakea anu buxun 7jadixundi Diosun jancha kakape jawen bake Jesúskidi jatu yusindiaibun

Listra anuxun mankanwen Pablo tsakanibukiaki, na janchadan

8ja mae Listra anu juni betsa tae dabe chakabu jabiaska kaini jawa jaska nisma tsauxun 9Pablon yusiain ninkajaidaya: “Ja junin ikunwanyan en kaya watiduki”, ikin jawen shinan uinjaidatan 10Pablon jui kushipawen yuikin:

—Ja min tae min jabiaska kainidan, benidiwe— aka

ja juni daxka iki ishchutan ti itan nikaunaya 11yudan kaianen Pablon jaska wai uinkin kenwain jatun Licaonia jancha kushipawen yuinamei:

—Nai anua na yushin dabe junikidan nuku anu damitan butushinabuki. Pejaidaki— ikin

12Bernabé metukin yuikin:

—Jadan, nukun mekenika yushin Zeuski— akin Pablo metudiakin: —Ja jatun nuku jancha waidan, nukun mekenika yushin Hermeski— akaibun 13ja Zeusbe jawenabu janchaxunikatun jawen kenwanti jiwe mae jikiti anua ina awa bene dabe juawen dauwabu bexun jawenabubetan Pablo inun Bernabé ja yushin dabe kenwankin benimawanun, iwanan, detetan kuakin jawen kenwanun ikaibun 14jaska waxunaibu uinkin tapintan ja Jesúsun kushipaya dabetan yudabu jatu kenwanmakatsi ikama jatun tadi ushnitan yudabu nashui ikain nemakin jui kushipawen griegon janchawen jatu yuikin:

15—Junibuun, ¿jawakin man nuku jaska wai? Nuku jaska wayamakanwen. Nukudan, matu keskadi nun jabias juniki. Ja yushin dabe man kenwanmistun matu jawa waxuntidumaki. Jaskawen taexun man kenwanmis jenetan Dios jiweatun nai inun, mai jidabi inun, ianenwan dasibi inun, janu jiweabu dasibi damiwani matun shinan betsa watan man kenwankubainxanunbun jakidi jawen bakekidi kakape matu yusintanun ika nun jushianki. 16U unu badi betsatian mai jidabi anu yuda betsa betsapabun jatun shinanens jawada chibankubainaibu Diosun jatu beduwens uinyukubainbiakin 17jawa matu jeneama jaska pepawamiswen xabakabi naiudia ui matu imaxunkin miban man banaima matu pe benemaxunkin man piaibu matu yaniwamakin betsa betsapawen matu benimawakubainmiski. Jaskawen taexun Dios jiwea besti kenwankubainkanwen— iwanan, 18jatu jaska wabia ninkamas ina awa bene detexun yushin dabe benimawati kuaxunyupananbun betsa betsa wakin jatu bexteaibun

19ja jatu jaska waibun judiobu Antioquía anua inun Iconio anuabu bexun Pablo inun Bernabékidi chani chakakin yudabu padankin jatu shinan betsa wamatan jatu itimaska wamabaunkin Pablo besti bechixun mankanwen tsaka tsaka akabu Pablo di ikaya: “Ma mawaki”, ixun chaka udenmisbu anu xadabain udentanabu dakaken 20janua ikunwainbu ichaxun Pablo kebaunxun uiainbun Pablo bestein benitan june ja mae anu jikia jabianu uxashini janua bestentan Bernabébe mae betsa Derbe anu kaxun

21jadixundi Diosun jancha jawen bakekidi kakape jatu yusian januxun Derbe anuxun jatun jancha bechipaikin ichapabun ninkakin ikunwainbun jadia chintunkidani Listra inun, Iconio inun, Antioquía anu bekubidankin 22mae tibi anuxun jau jabun jatu yusinxanunbun ikunwainbu yusinkin jatu mestenwankin yuikin:

—Eskaki, ninkakanwen. Dios xanen ibuaiki nun dasixanaibu nuku ichakawakubainxankanikiki. Jabiaskaki. Jabiaskabiaken jawa datei chintuanma Jesús ikunwanpakexankanwen— akin menetan 23janu ikunwainbu ichamisbu tibi anua mekenikabu jatu katutan jatube samakekin Dios dayuikin jabun Jesús ikunwainbu jau nukun Xanen Ibu Jesúsun jatu medabewakubainxanun Pablo inun Bernabén kushipa jatu yukaxunkubidanibukiaki.

Pablo inun Bernabé maewan Antioquía mai pakea Siria anu ana chintunbidanibukiaki, na janchadan

24Janua bei mai pakea betsa Pisidia kapukebidani mai pakea betsa Panfilia anu jikishinxun 25januxun mae betsa Perge anuxun Jesúskidi kakape jatu yusintan janua mae betsa Atalía anu jikishina 26janua Antioquía anuxun jau yusintanunbun Dios jatuwen nuiai anu jadi jatu yunuimabu anu bukubaunkin Jesúskidi jatu yusinkubauntani menebidani janua niwe xaxuki nanetan Antioquía anu chintunbidani 27keti itan mapekeshinabun januxundi Jesús ikunwainbube ichaxun bukubauni jaskatanshinabu inun jabu judiobuman jau jabundi Jesús ikunwanunbun natian Diosun jatu kenaya xabakabi jaska jatu yusinkubauntanshinabu dasibi jatuki chanitan 28jabianu jatube bashikuyuima Pablo inun Bernabé uxe ichapa ikunwainbu jatu yusiin jiweyuaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index