Search form

Hechos 14:15

15—Junibuun, ¿jawakin man nuku jaska wai? Nuku jaska wayamakanwen. Nukudan, matu keskadi nun jabias juniki. Ja yushin dabe man kenwanmistun matu jawa waxuntidumaki. Jaskawen taexun man kenwanmis jenetan Dios jiweatun nai inun, mai jidabi inun, ianenwan dasibi inun, janu jiweabu dasibi damiwani matun shinan betsa watan man kenwankubainxanunbun jakidi jawen bakekidi kakape matu yusintanun ika nun jushianki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index