Search form

Hechos 14:3

3jatu jaska wabiabu Jesúsun kushipayabu Pablo inun Bernabé jabube xaba ichapa jiweyuxun nukun Xanen Ibuki chiti itan jawa dateama Jesúskidi chani chakama jawen janchawen jatu axunkin jaska Dios nuikipakidi chanikin jatu unanmaya, januxun Diosun jatu medabewakin kushipa wakin dami atimaska betsa betsapa jatu axunkin uinmaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index