Search form

Hechos 15

Yusian betsa betsapa jusiaibu pewai Jerusalén anu Jesúsun kushipayabu ichanibukiaki, na janchadan

1jabiatiandi jabun Jesús ikunwain judiobu betsa Moisin yusian chibankin bechipaijaidamisbu Judea anua Antioquía anu bushinxun Jesús ikunwainbu jabundi jatu yusinkin: “Judiobuman tsuabunda man nukubetan Jesús ikunwainbudan, Moisin nuku yununi beya jabun jina kubichi biabumadan, Diosun jatu meketidumaki”, iki jatukidi janchaibun 2januxun Pablo inun Bernabén jaska jatu yusiainbu danain jatube yuinamei ja ichakayamai itimaskaibun jaska bechipaiama atimas ikunwainbu ichatan Pablo inun Bernabé inun ikunwain betsabu katuxun jau jaska yusian jusiaibu pewakin Jesúsun kushipaya betsabu inun mekenikabu Jerusalén anuabubetan pewai jau jatube janchatanunbun jatu yunukin 3nichianbu bui Fenicia mai pakea inun Samaria mai pakeakidi bukin judiobuman jaska jatun shinan chakabu jenetan Jesús chibanshinabukidi jatuki chanikubainaibun mae tibi anuxun ikunwainbun jaska washinabukidi jabun kaka ninkai benima chakayamakubainaibun

4janua Pablo inun Bernabé inun jatube buaibu Jerusalén anu jikiabu Jesúsun kushipayabu inun, mekenikabu inun, dasibi Jesús ikunwainbu betsabun jatu i pewatan jatube ichabu Diosun jatu medabewaya judiobuma Jesúskidi jatu yusianyan jabundi ikunwankubainshinabukidi Pablo inun Bernabébe jatuki chaniaibun 5jatu jaska yuiaibun judio xuku betsa fariseobun Moisin jancha chibanjaidabiamisbun ma jatidibun Jesús ikunwankin chibainbu betsa benikauan jatu yuikin:

—Man jaskakidi jatu yuiaidan, nawabu Jesús man jatu ikunwanmaibudan, jaska Diosun Abraham yununi keska jau jatun jina kubichi binunbun jatu yunukanwen. Ja inun, Moisin nukun xenipabu yununi beya jau chibandianunbun jatu yunudiakubainkanwen— jatu wa

6jaskai ninkatan ja beyakidi jatu jusimapaiabu ja unanepabu Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu besti pewanun ika ana ichatan 7jaikaimas shinan betsa betsapaibu Simón Pedron jatu ninka keyutan atimas jadi benitan jatu yuikin:

—En betsabu inun en puibuun, Diosun kakape jawen bake Jesúskidi judiobumandi jau ikunwanunbun matu anua Diosun ea katuxun ea yunuxun ea jatu yusinmayama man unaiin. 8Ja romano xanen ibu Cornelion jiwe anuxun en jatu yusianyan jabun Jesús ikunwainbu Diosun dasibi nukun shinan unanmistun ja judiobumadi jawenabu wakin ikunwanmakin nuku keskadi wakin kushipa wakin jawen Yushin Pepa jatu inankin jatu achimayamaki. 9Nukunan, nun Jesús ikunwainbu Diosun nukun juinti pepawamis keska wakin jabundi Jesús ikunwainbu Diosun jawa jatu dananma jawa nuku paxkakin betsa wama jabiaskas shinan jatube nuku waikiki. 10Jaskawen taexun ja Moisin nukun xenipabu yusini beya jabun chibantiduma ipaunibuki. Jabiaskadi nun Israelbun nun chibantidubumadiki. ¿Jaskakin Diosun jatu jaska wamabiaken matu Dios keskakin judiobuman Jesús ikunwainbu man jatu yunuai? Jatu jaska wayamakanwen. 11Natian nuku inun jabukidi shinananankanwen. Nukubun nun ikunwain mekea jayadan, jawama jamenjaida nun ikanaii. Jaska keskadi wakin jabu judiobumadi jabias nun ikai keskadi wakin nukun Xanen Ibu Jesúsun jabu duawaikiki, jawen pepawenan— jatu wa

12janua dasibibun jaska ninkai pes nesei keyutan ana jawa yui janchabumaken januxun Bernabé inun Pablo Diosun jatu medabewaya judiobuma anuxun dami atimaska betsa betsapa jatu uinmakubainimakidi jatu yuikin 13meneaya Jesúsun betsa Santiagon ichabu jantsidi jatu yuikin:

—En betsabu inun en puibuun, eandi matu yuinun ninkakanwen. 14Jesús ikunwainbu Diosun jawenabu jatu wadiakin medabewani jau nukube ikubainxanunbun jaska bebunkidi tatesmakin Diosun judiobumadi katuyama Simónen ma nuku yuixuki. 15Eanan, jabiaskadi bebunkidi Diosun jancha yuixunikabun kenenibu en jaska shinaiin, Diosun jancha jaska yuiaidan:

16‘Israelbu kupitan ana juxun

David xanen ibu ini keska wakin

jawen baba betsa medabewakin kushipa wakin

ja jiwe di ini keskabu en ana jatu benixanaii.

17En jatu jaska waya nawa xukuabu tibibu inun

tsuabunda en Yavé Diosun kenayabun ea yukai jabun ea benatidubuki.

18Jaska bebunkidijaida en Yavé Dios janchakin jatu yubaidan,

chanima en jatu axununbadiaii’,

ikai ninkatan nuku kenexuniki— iwanan

19—Jaskawen taexun nun shinanunbun matu yuinun ninkakanwen. Judiobuman jatun shinan chakabu jenetan Jesús ikunwankin Dios chibainbu jaska nun judiobu nukun beya chibain nun jiwemis yunukin jatu bikawayamanankanwen. 20-21Jakia badi ichapa ma jadi judiobu judiobuman mae tibi anuxun juindukunti tibitian jaska Moisin jatu kenexuni jatu yusin jatube beyamisbuwen taexun jau judiobuman judiobu jawaida jau bedabin dabeyamanunbun na besti nemakin jatu kenexunankanwen, eska besti jatu bextekinan. Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu jau piyamanunbun inun, jabu ainyankinan, jaska Moisin jatu nemani jau chibanunbun inun, yuinaka tenexabu mawa jau piyamanun inun, yuinaka jimi jau ayamanunbun jaska besti jatu nemakin kenexun judiobuma dasibi anu bumanankanwen— jatu wa

Judiobuma yusinkin jatu bikawaibukidi jatu kene bumanibukiaki, na janchadan

22januxun Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu inun ikunwain dasibibun Santiagon jancha ninkakin bechipaitan Antioquía anu Pablo inun Bernabébe jau butanunbun jabubetan ikunwainbu anua juni dabe unanepa Judas jawen kena betsa Barsabás inun Silas katutan

23jatu bumakatsi jatu kenexunkin:

“Nun Jesúsun kushipayabu inun mekenikabu nun matubetan ikunwainbunan, nun matu kene bumai uinkin ninkaxankanwen. Judiobuma man Antioquía maewan anu jiweabu inun, Siria inun, Cilicia mai pakea anu jiweabun nukubetan Jesús man ikunwainbu nun matu shinaiin. 24Jaskaken nenuadi nukunabu nun jatu yunuamabia buimaxun jatun beyakidi matu yusinkin matu itimaska waibu nun ninkashinaki. 25Jaskawen taexun nukun nun matu medabewanun ixun jabias shinan ichawatan nukubun nun shinan peken jau jabundi jaskakidi matu medabewaxanunbun ixun nuku anuadi juni dabe katutan nukun jaibu Bernabé inun Pablobe nun jabube nichiaiin. 26Nukun jaibu Bernabé inun Pablon jatun jiwea yaushiama bikajaida mesebiaken nukun Xanen Ibu Jesucristo dayaxunkin yusinkubainmis man unaiin. 27Jabu nun matu anu yunuai jaska nun matukidi shinain Judas inun Silas jikitan matu xabakabi yusin pewaxankanikiki. 28Jakia jaska man judiobumandi Jesús ikunwain unanuma man jiwenunbun Diosun Yushin Pepatun nuku shinanmaya ana nukun beyakidi jawa betsa matu yunuama na besti nun matu nemai ninkakanwen, man judiobube bedabinandabeyamanunbunan. 29Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu ana piyamakubainxankanwen. Ja inun, yuinaka tenexabu piyamadiaxankanwen. Ja inun, yuinaka jimi ayamadiaxankanwen. Ja inun, ainyankinan, jaska Moisin nuku nemani ja chibandiakubainxankanwen. Jaska besti man mekeadan, jawa chakabuma man pe besti jiwexankanaii. Jau Diosun matu pe mekekubainunwen”,

jatu waxuntan

30jabu butanunbun keneya jatu nichinkin yunu pewabu Antioquía anu jikishinxun ikunwainbu ichawaxun kene jatu inanbu

31januxun ikunwainbun ja kene bitan yuii jatuwen nuikin jatu daewaibu ninkai benimaibun

32Jesúsun kushipayakin Judas inun Silasin Diosun jancha pe jatu mextamamiswen taexun ikunwainbu jatu medabewakin jatu benimawaya ikunwainbun jabun jancha bechipaijaidaibun 33januxun jau jatu yusinyununbun uxe ichapama bashimaxun ma buaibun ja jabun jatu yunuimabu anu jabu jiwei peabu jau jatu yuitanunbun, iwanan, unanuma jau butanunbun jatu nichian buaibun

34-35janua Pablo inun Bernabé Antioquía anua ana kama niti iki bashikuyuimaxun ikunwainbu betsabubetan kakape Jesúskidi yudan kaian jatu yusinpakekubainibukiaki.

Pablo Bernabébe kunyan idabetan paxkabainibukiaki, na janchadan

36Janua Antioquía anu uxa ichapa Pablo jiweyukin Bernabéki chanikin:

—Janu Jesúskidi nun yusinkubauntanima anu ikunwainbu jaskadamenkain ana jatu uinkubainanwen— aka

37Bernabén kemakin:

—Kakinan, ¿Juan Marcos nun ana iyutidumen?— aka

38bebunkidi jatubetan yusin ka Panfilia anuxun jatu xunubidankin jenebidanimawen taexun Pablon ana iyukatsi ikamaken

39janua jawen taea iyunun ika jabe kunyan idabetan paxkai jenenamedabetan Bernabén Marcos iyui Chipre anu niwe xaxuwen inatan kaya

40jaska wabainaya Pablon jawena medibis shinantan Silas iyukatsis ikin katutan ikunwainbuki chaniaya jabun yuikin:

—Man jaska kainaidan, peki. Man jatu yusin kaya nukun Xanen Ibu matuwen nuikin jau matu medabewakubainunwen— akin jatu nichinkin yunuabu janua kainbaini main bui 41Siria inun Cilicia mai pakea kapukekubainkin Jesús ikunwainbu ichati jiwe tibi anuxun jatu yusinkin jatu benimawakubauni kai

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index