Search form

Hechos 17:27-28

27-28Dios benai yudabun jaki nukutidubudan. Chanima Dios nuku tibi anu benantamabiaken Dioskidi tapinun ika jawa chai kama nun janubi jaki nukutidubuki. Matunabu unanepa miyui jawendua unainbun yuikin: “Nukudan, nun diosun bakebuki”, anikiaki. Chanima jaska yuini keska nun jabia Diosunabuki. Jaskawen taea Dioswen nun jiweabu inun nun jawen jamapaiyaibu inun nun jayabuki. 29Nun jaskai Diosunabukin nun jaska shinantidubumabiaken junibun shinan chakakin Dios jaska keska dabanen jatun shinanwen jabun dios wakin oro inun plata inun mishki dami wamisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index