Search form

Hechos 18:5

5janua mai pakea betsa Macedonia anua Silas inun Timoteo jaki nukui ma beshianbun januxun jawen daya jenei datan Pablon Jesúskidi besti judiobu jatu yusinjaida bestiyunun ixun ana daya kayabi akama jatu yuikin:

—Chanima Diosun Mesías nukun Xanen Ibu nun manakubainmisbudan, Jesúski— akin jatu unanmai

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index