Search form

Hechos 18:6

6ninkatan judio ichapabun ikunwankatsi ikama danain jabi aki jaki xechakai ja ibaunaibun Pablon jatu jenebainkatsis ikin Diosun jancha danain jau jabiaskasi jiwenunbun jabu unanti wakin jawen tadi anua mai kudu datakakin jatu yuikin:

—Diosun Mesíaskidi en matu yusian ninkama matumebi ibubis matun chakabuwen man benu kayabiaii. Jaskawen taexun ea akama matu besti Diosun kupixanikiki. Jaskaken judiobu ana yusianma natian unudi judiobuma besti en yusinkubainaii— jatu watan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index