Search form

Hechos 19

Éfeso anuxun Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

1Apolosin Corinto anuxun jatu yusianyan janua Pablodi mati matipa anu kapukei Asia mai pakea anu kakunkaini Éfeso anu jikitan ikunwainbuki nukuxun 2jatu yukakin:

—Janu man Jesús ikunwankin taewaidan, ¿jawen Yushin Pepatunan, ma matu achitan matuki jikimamen?— jatu wa

jabun yuikin:

—Diosun Yushin Pepakidi tsuan jakidi jawa yusinkin nuku ninkamadiamaki— akabu

3januxun Pablon ana jatu yukakin:

—Jaskatan ¿tsuan yununi kushipawen matu nashimabu man ikimamen?— jatu wa jabun kemakin:

—Jaska Nashimanika Juanen jatu nashimakin yusiniwen taexunan— akabu

4Pablon ana jatu yuikin:

—Juanen jatu nashimakin jau jatun chakabu jenekin jatun shinan betsa watan jau Dios anu benunbun aniki. Januxun jatu ana yuikin: “Kushipajaida ea kachu chipu juikiki. Ikunwanxankanwen”, jatu wakubainikiaki. Ja kushipadan, Jesúski— jatu wa 5jatu jaska wa ninkatan:

—Jaskakenan, Xanen Ibu Jesúsun kena kushipawen ea nashimawe— akabu jawenabu dasibi jatu unanti wamakin Xanen Ibu Jesúsun kenawen taexun Pablon jatu nashimatan 6-7jatu jaska watan ja 12 junibuki jatuki mamepikunkaunaya Diosun Yushin Pepa jatuki butuakeakeaya janua jabu tibiki nawan jancha betsa betsapawen janchaisbumabiaken jatun janchawen Diosun jancha jatu yuimakin mextanmanikiaki.

8Januxun uxe dabe inun besti nichiin janu judiobu ichamisbu jiwe anu jikitantani dateama xabakabi jatube janchanamekin jawen Mesías Jesús nukun mekenanwen taea Dios xanen ibuxanaikidi Pablon jatu ikunwanmakatsis ikunkainaya 9janua judiobu jatidi juinti kushikin Jesús mekenan Bai Bena ikunwankatsi ikama dasibibun ninkaibun jancha chakabukin chakabu yuiaibuwen taea janua Pablo ana jatube ichama jatu jenebainkin ikunwainbu tadi jatu iyuxun Tiranon escuela anuxun jatu ichawaxun Jesúskidi yusiin xaba tibi jatube janchanamekunkainkin 10año dabe nichianyan ja mai pakea Asia anu jiweabu dasibi judiobu inun judiobuman Xanen Ibu Jesús mekenankidi yusiain ninkakubainaibun 11januxun Diosun Pablo medabewaya dami tsuan atiduma betsa betsapa waya 12Pablo Diosun kushipa jaya unankin jawen tadi tuaxwen bunexekeshina inun jawen dayati tadi sawexun pekashina buxun isin teneaibu jawen jatu dakukin jawen tadiwen betsabu xuxawakin betsabu anuadi yushin chakabubu kainmakin kaya wapakeaibun

13januxun judiobu betsabun pei binun ixun bai namakixun Diosun jancha kenenibuwen yushin chakabu kainmakubainmisbu Pablon akai keskadi wanun, iwanan, Xanen Ibu Jesúsun kena kushipawen yushin chakabu yunukin: “Jesúsun kena kushipawen Pablon amis keskadi wakin en matu yunuai kaindikanwen!” jatu wakubainaibun

14jatidi xukuabu betsabu Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibu Escevan 7 juni bake mukayabun jaska wakin yuda betsabu anua yushin chakabu kainmabiamisbuwen taea ana kushipanun, iwanan, Xanen Ibu Jesúsun kenawen kainmakin yunukin:

—Jaska Pablon amis keska wakin en mia yuiai Jesúsun kushipawen taea kainwen— akin 15abiamisbu betsatian yushin betsa kainmapananbun yushin chakabun jatu kemakin:

—Diosun Katua Jesúsun kushipawen en dateaii. Pablokidi en unandiaii. Jamen matudan, ¿man tsuabu iki ikai? ¿Tsuan kushipa man jayamen?— jatu wa

16ja jatu jaska watan juni yushin chakabuyatun jatu detekin yushin chakabun kushipawen jatu ichakajaidawakin jatu nuitapawaya tadiuma jimi jabai jiwe anua chintu kushibainabu 17Éfeso anuabu dasibi judiobu inun judiobuman ninkatan datejaidakin Xanen Ibu Jesúsun kena kushipa unain itsakin: “Nun jamen datan akeaketidumaki”, ikin Jesúsun kena pawanibukiaki.

18Janu ikunwainbu ichabu anua betsabu benixun jaska wakin chakabuwakubainima jatuki xabakabi chanikubainaibun 19betsabu jabu mukayakin unanmisbun Jesús chibanun, iwanan, jawen mukayakin unanti una bexun dasibibun besuudi manchinxun tanakin jawen pei kadu 50,000 plata pei jexe tanaxun jawen nuiama kuakin keyunibukiaki. 20Jaska waibun Xanen Ibu Jesúsun kaka pepa inun jawen kushipakidi betsabun jatu unanmakin dasibibu jatu ninkamakin keyukin nati anibuki.

21Januxun Pablon shinankin yuikin:

—Macedonia inun Acaya mai pakea anu kaxun ikunwainbu ana uinkubauntani Jerusalén anu ana en kaxanaii. Jadi kaxun jatu uintani Roma anuabudi Diosun ea yunuaiwen taea en jatu uin kakatsis idiaii— itan 22janua jau bebunkidi Macedonia anu bununbun jawen medabewanika dabe Timoteo inun Erasto yunutan ana uxa eskadabesi Pablo Asia mai pakea anu bashikuyuaya

Éfeso anuabu itimaskanibukiaki, na janchadan

23-24ja jatu jaska wakin Jesúsun Bai Benakidi jatu unanmaibun janua plata mane juxupa dami wanika jawen kena Demetrion yushin jawen kena Artemisa jawen kenwanti jiwe dami mishtin wamistun jabe dayaibun pei ichapa bimisbuwen taexun Demetrion Pablon yusian bena bechipaiama yudabu Éfeso anuabu jatu itimaska wakin 25jabu jabias keskadi dayamisbu jatu ichawaxun yuikin:

—Ebe dayamisbuun, jaska nukukidi chakabu yuiaibu matu yuinun ea ninkaidakanwen. Nukun dayawen pepai nun jiwemisbu man unaiin. 26Ja yusinan Pablon jatu yuikin: “Mekenen junin damiwadan, yushin kushipa diosmaki”, akin yudabu jabun bimisbu nuku putamakanikiki. Nenu nukun maewan Éfeso anu bestima jakia Asia jidabi anuxun jatu yusinkubaunai ninkakin jatu jaska wai man unaiin. 27Jaskadan, meseki. Nun damiwai dayakin nun jawen pei bimisbu nuku mexteabu nun ana jawa jayatidumaki, danainbuwen taeadan. Jaska bestimadan, nuku medabewamis yushin dami ainbu nai anua kauani Artemisa inun jawen kenwanti templodan, jabu Asia anu jiweabu inun mai jidabi anudi jiweabundi ikis bechipaikin kenwanmisbuki. Jakia Pablon jancha ninkakin Artemisa ana kenwanma jawen kenwanti jiwe benukin dananxankanikiki, Pablon yusian besti ninkakinan— jatu wa

28jatu jaska wa ninkatan Pabloki sinatakin bis iki sai ikin jui kushipawen yuikin:

—Éfeso anu nukun yushin Artemisa pepajaidaki!— ikin yui jeneabumaken

29jaskaibu yudan kaianen ninkatan Efeso maewan jidabi anua dasibi itimaskai bedukua akeakebaunkin Macedonia anua Pablobe beimabu Gayo inun Aristarco achibainkin janu dasibi icha tsaumisbu anu jatu xadabainkin iyuabu 30janua dasibi ma ichabu anu Pablo nashui ikain jatu jancha wai kapanan ikunwainbun jadi nichianma nemabu 31ja dikabi Asia mai pakea xanen ibubu Pablon jaibuaibun jatun jancha bumakin: —Mesekanikiki. Jau juyamanunwen— akin Pablo jabuan nemadiabu 32janua ma ichabu itimaskajaidakin jancha kushipa betsa betsapa yui bis iki shan shanki iki itimaskaibun ichapabu jawa unanma bea ichabu yuka ikin:

—¿Jaskai nun icha ikanai?— ikaibun 33jakia jadatutunda ichabu jau judiobukidi jawa chakabu jayama jau jatu unanmakin daewanun judio xanen ibu betsa Alejandro ichabu anua yunukin xutubain jatu bebun nichianbu jau pesnunbun jawen meken jatu sananxuna 34jakia Alejandro judio uinkin jatunabuma unantan danankin jawen jancha ninkakatsi ikama jancha kushipawen bis ikin yuikin:

—Éfeso anu nukun yushin Artemisa pepajaidaki!— ikin yui yane jeneama 2 hora jabias jancha kushipawen yuiaibun 35atimas jatun mae xanen ibu betsa jatun jatu kenexunmistun jatu nesewaxun yuikin:

—Éfeso anua enabuun, matu yuinun ea ninkakanwen. Nukun yushin Artemisa jawen dami nai anua kauani inun jawen kenwanti templo jawendua nun mekejaidamis mai jidabi anuabun unan keyukanikiki. 36Jaska chanimawen taea pestan shinan pewama man jaskatidumaki. Uindakanwen. 37Na juni dabe man iweatunan, nukun yushin Artemisa kenwanti templokidi jawa atimapa wai inun jawa jakidi chakabu yuiabumaki. 38Jakia Demetrion jabe dayamisbubetan chitekin jatu ja akatsi ikinan, na jatu jaska waibu nukun xanen ibu yununikabu ichaxun jatun jancha ninkaxun jabubetan unanti watidubuki, jaska jabuan amiskididan. 39Jakia matun jawada betsa man pewakatsis ikaidan, nukun maewan xanen ibu yununikabube ichaxun jawada man bechipaiama man yuka jatubetan man pewadiatidubuki, jatube ichaxunan. 40Jamen jaskawen taeama icha man itimaskajaidaibu natian jaskakidi man pewama romano xanen ibubun matu ja atidubuki. Matu jaska waibun nemakin nun jawa matukidi yuitidumaki. Ana jaska janchayamakanwen— 41jatu watan jatu nichinikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index