Search form

Hechos 21

Jerusalénkidi Pablo kanikiaki, na janchadan

1januxun Jesús ikunwainbu jatu jenebaini niwe xaxu ewapaki nun ana nanekaini natukan betsa jawen kena Cos anu kayanbis besusi nun pukea janu uxashini ana kai natukan betsa jawen kena Rodas anu uxadiakaini janua ana kai mae betsa Pátara anu jikixun 2niwe xaxu ewapa betsa Feniciakidi kanun ika nexea bechitan jawendi kanun, ika jaki maekin jawen ibu pakatan jatube nun ana kai 3ana patanbainkatsi ikama besusi pukei natukan ewapa jawen kena Chipre yusiudi dainbaini mai kesua Siria anu patankubauni Tiro anu jatun mabu apakatsis iki janu jikikaun keti iken 4janua ikunwainbuki nukutan janu mapekeyushina semana bestichai jatuki nun bayuaya Diosun Yushin Pepatun bebunkidi ikunwainbu yuia jabuan Pablo yuikin: “Jerusalén anu kayamayuwe”, akin keyuabu 5janua 7 día ma keyuaya: “En ma kaii”, nun jatu wa nuku nichinun ika jatun mae anua jabun ikunwain junibu inun jatun ainbuaibu inun jatun bakebuya dasibibun nuku chibanbidan ianenwan kexa anu bea mashin nukube danti itan nukubetan Dios kushipa yukatan 6nuku jaska waxuntan nun kai penun nuku nichinkin nuku xaxun ainitan janua jabu jatun jiwekidi chintunbainaibun

7janua Tiro anua kai mae betsa Tolemaida anu keti itan ja xaxuwen nun juai jenetan ikunwainbu nun jatu bechima benimakin nuku yukabu jatuki bayui janu uxashini 8janua meshukidi Pablobe bestenkaini ana kai Cesarea anu jikitan Jerusalén anuxun ja 7 medabewanikabu wakin jatu katunibu betsa jawen kena Felipen Diosun jancha jatu yuikubaunmistun jiwe anu jikitan jaki bai nun janu iyuken 9jawen ainbu bake dabe inun dabe beneyadiabuman Diosun jancha jatu yuidiakubainaibun 10janua xaba eskadabes kaya Judea mai pakea anua taxnikidani Diosun jancha jatu yuidiakubainmis jawen kena Agabo jua jikia 11nuku uintanun ika juxun Pablon nanexeketi bitan jawen tae inun jawen meken ibubis menextan yuikin:

—Diosun Yushin Pepatun ea yuishina matu yuinun ninkakanwen. Na en akai keska wakin Jerusalén anuxun na nanexeketi ibu judiobun achixun neatan romanonawabu anu inanxankanikiki— nuku wa

12ninkatan Jerusalén anu jau ana jadi kayamanun nuku inun Cesarea anuabun nun nemakin bashibiakubaina 13Pablon nuku kemakin:

—¿Jaskai ewen taea kaxakin man ea juinti nishmawakanai? Jesús ikunwankin en chibanmiswen taea Jerusalén anuxun ea achixun neaxanaibuwen en dateamaki. Jakia en Jesús dayaxunkunkainmiswen taea en jadia mawadiaxuntiduki— nuku wa

14jaska waxun jawen shinan betsa wamatima jau jaskadatanun nema jenetan yuikin:

—Nukun Xanen Ibun shinanen iwe— nun wa

15jabe kanun ixun nukun mabu pewatan Jerusalénkidi kakunkaini nun mapekeaya 16Cesarea anua ikunwainbu jatidi nukube bushinxun juni betsa Chipre anua kaini jawen kena Mnasón ma badi ichapa Jesús ikunwanpakemistun jiwe Jerusalén anu nun jabe iyunun nuku jadi iyukin

Pablo Santiagoki banikiaki, na janchadan

17janua Jerusalén anu jikitan Mnasónen jiwe anu nuku iyuabu ikunwainbu nukuwen benimabidan nuku iabu 18janu uxashini Jesúsun betsa Santiago nun jaki bai ka jabianudi dasibi mekenikabu nun jatuki nukua 19jatube yuka itan janubi Pablon jatu jancha wakin jaska Diosun medabewakin dayamakin jamapai betsa tibi judiobuma anuxun Jesús jatu ikunwanmakubainai binumakubainshina jatuki chaniai 20ninkabaikin januxun Dios kenwantan jabu betsan Pablo yuikin:

—Nukun betsaan, mia yuinun ninkawe. Nukunabu judiobu midimabun Jesús ma ikunwanbiakin jawen nemati inun jawen yunuti Moisin nukun xenipabu yusini meke pewaxun jenekatsi ikama chibanpakemisbun 21min akaikidi mia yuankin yuikin: “Nukunabu nawabube jiwea Pablon jatu yusinkin Moisin yusini jau ana chibanyamanunbun inun jatun bakebu jau jatun jina kubichi ana mexteyamanunbun jatu yusinkin yunumiskiaki”, ibidan ibidanmisbuki, mikidi chani bexun yuikinan. 22Natian min ma jua ninkatan yudabu miki sinatakin mia danantidubuki. Jaska mia uiainbun jawawen nun mia jaska watidumaki. 23Min jaska wakin jatu daewanun mia yuinun ninkawe. Nukun betsabu 4 juni Diosbe yubakaima ma keyui kemai na jabia tsauabuki. 24Jaskaken mia jatube kaxun Templo anu jatube pepakin Diosbe nukunabu janchaxunikabun nukun beya chibankin jau Dios ana matuki sinatayamanun Dios yubaimabu jatu pakaxuntan jabun bu jatu maxtemakin mankuamaxanwen. Min jatu jaska waxunken judiobun Jesús ikunwankin dasibibun uinkin Diosun jancha Moisin yusini kaneama min chibanmis inun jamenmens mikidi chani chakamisbu unanxankanikiki. 25Jaska inun, judiobuman Jesús ikunwainbukidi jau nukun beya chibanyamanunbun nun ma jatu bebunkidi kenexunimaki, shinan besti watan eska wakinan: “Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu piyamaxankanwen. Ja inun, jimi ayamaxankanwen. Ja inun, yuinaka tenexabu piyamaxankanwen. Ja inun, ainyankin jaska Moisin nuku nemakin kenexuni chibanxankanwen, jau nukunabu bedabindabeyamanunbunan”, nun jatu waniki— aki Santiago jancha meneaya jawen jiwe anua kainkaini Mnasón jiwe anu nun ka

Templo jemaintin anuxun Pablo tenanun, iwanan, achinibukiaki, na janchadan

26janua uxashini bestenkain Pablon ja 4 junibu iyui jatube pepanun, iwanan, Templo jemaintin anu kaxun jaska Diosbe jawenabu janchaxunikabube janchanamei pepatikidi jatube yubakaxu taewaibun janua ja 4 yubakaimabu jabu meneaitian ja 4 juni tibitun jawen inankuin betsa betsapa bui Diosbe jawenabu janchaxunikabu anu bestibu buxuanbu Pablon jatu banabima

27ma 7 xaba keyui kaya Templo jemaintin anu Pablo nikaunai Asia mai pakea anua judiobu beshinxun bechitan yudabu jatu itimaska wanun ixun pubenkain Pablo achitan 28jancha kushipawen jatu yuikin:

—Israelbuun, nuku medabewai bekanwen. Na juninan, mae tibi anuxun yudabu jatu yusin chakakin nukukidi inun, Moisin yusinikidi inun, na nukun Templokidi jau shinan betsa wanunbun jatu yuikubaunmiski. Ja dikabi nukun Templo anu griegobu jatu iwexun nukun Templo medibi ma jatu atimapa wamaikiki— ikinan, 29jaska yuidan, ja dukun Éfeso anua judiobuma griegonawa jawen kena Trófimobe Pablo Jerusalén bai tanabidanai uinshinxun ja juni Templo anu iyua dabanen madias shinankin kaneidan.

30Januxun yudan kaian itimaskai kushibidan Templo jemaintin kene medibi anua Pablo achitan xabakan kainmakin xadabainaibun Templo xui beputi mekenikabun jawaida bepuaibun 31jaska Jerusalén anuxun Pablo tenanun, iwanan, kusha kusha akin ma tenain buanaibu maewan jidabi itimaskaibun romano soldadobu xanen ibun jaskaibu banabimabu ninkatan 32jawaida jawen soldadobu inun soldado xanen ibu bexmasbu jatu ichawatan jatube kushikain ja yudan kaian icha itimaskaibu anu maputushitan jatu uianbun Pablo kusha kusha akaibu jatu mepanmatushitan 33januxun soldado xanen ibu Pabloki kematan jawen soldadobu yunua jaki nidi iki keyutan mane dispi chiwetameya dabewen menexkin junexaibun xanen ibun jatu yukakin:

—Nadan, ¿tsuamen? ¿Jawa matu chakabuwaimenkain?— jatu wa 34jabun jawa unanmabia unanumas jancha betsa betsapa yuia akeakekin jawa tapinmakin pewabuma jawen soldadobu jatu yunukin:

—Janu nukun mishki jiwe kushipa anu iyukanwen— jatu wa iyuaibun 35yudabu mesebainaibun Pablo soldadobun iaxun tapaitiwen mapemabainaibun 36yudan kaian jaki sinatai jachun bukin jui kushipawen yuikubainkin:

—Tenankanwen! Tenankanwen!— ikubainaibun

Jawa chakabumakidi Pablon jatu yuinikiaki, na janchadan

37januxun soldadobu janu mekei jiwemisbu mishki jiwe anu Pablo bichi buaibun griego janchawen Pablon romano xanen ibu yukakin:

—¿Eska en mibe janchatidumen?— aka

xanen ibun kemakin yuikin:

—¿Aa, min griegon janchayadaka? 38Jaskakenan, miadan, egiptonawa betsa xanen ibukin nukun mae nuku mebinun ika jawen 4,000 junibu puben chachinanbu janu tsua jiweabumanu jatu iyutanimadan, min ja dabanenbin en ikai— aka

39Pablon kemakin:

—En jamaki. Eadan, en judiobin. Mai pakea betsa Cilicia anu mae kushipa Tarso anua en kainiki. Ea jaska wama ja yudabu en jancha wayuai ea jeneyuwe— aka

40xanen ibun janii:

—Iwe— akin jeneyua

mishki tapaiti kexa nixun jawen meken menexekedabea sanantan jatu nemakin pes wakin keyua mapuabun judion jancha hebreowen Pablon xabakabi jatu yuikin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index