Search form

Hechos 21:25

25Jaska inun, judiobuman Jesús ikunwainbukidi jau nukun beya chibanyamanunbun nun ma jatu bebunkidi kenexunimaki, shinan besti watan eska wakinan: “Yushin dami betsa kenwankin nami inanmisbu piyamaxankanwen. Ja inun, jimi ayamaxankanwen. Ja inun, yuinaka tenexabu piyamaxankanwen. Ja inun, ainyankin jaska Moisin nuku nemakin kenexuni chibanxankanwen, jau nukunabu bedabindabeyamanunbunan”, nun jatu waniki— aki Santiago jancha meneaya jawen jiwe anua kainkaini Mnasón jiwe anu nun ka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index