Search form

Hechos 23:7-8

7-8“Mawa ana besteanbuma ixanai inun Diosun nai tsuma inun yushin jayamaki”, ikin saduceobun yuimisbun janua fariseobu jaskama: “Mawabu ana bestenxanai inun Diosun nai tsuma inun yushin jayaki”, akin yuimisbuken Pablon ja jamebi jaskakidi jatu jancha wai ninkatan fariseobu inun saduceobu ja iki janubi kemanamei ja ichabu anua paxkaibun 9jaskaibun unanxubima dasibibun yui kemanamei keketikubaunaibun janua Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu fariseobu betsa benitan fariseobu janchaxunun, iwanan, jatu yuikin:

—Na juninan, jawa chakabuwamaki. Yushin kasmai nai tsuma jabe janchai daki ishianki— jatu waibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index