Search form

Hechos 25

Jawa chakabuwama iyamakidi Pablon Festo yuinikiaki, na janchadan

1Janua xanen ibui Cesarea anu Festo jikishinxun xaba dabe inun besti ma binuaya Jerusalénkidi baii kayushinken 2jadixun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun judio xanen ibu betsabu yubakabain Festo anu buxun Pablo chakabuwakatsi padankin:

3—Jaskai min ma nenuki. Nuku pewaxunkin Pablo miandi min nuku unanti waxunkatsi ¿nenu Jerusalén anu jau itanunbun min jatu yunutidumen?— akabu, jaskadan, eska Pablokidi yubakabain bai tanabidanai nun tenanunbun ika inibukiaki. 4Jakia Feston jatu nemakin yuikin:

—Cesarea anuxun Pablo ma pe mekexun uinkanikiki. Jaskaken uxa eskadabestan en ana chintunkainaya 5man jaska ea yuiaidan, matun xanen ibubu Cesarea anu ebe buxun ja junin jawada chakabuwayama chitekin unantidubuki— jatu washina

6Jerusalén anuxun 8 día kasmai 10 día daki nichintan Cesarea anu ana chintunkaini jikishina janua meshukidi januxun xanen ibui tsauxun unanti wamisbu anu jadi Festo tsautan jau Pablo itanunbun jatu yunua 7iweabu Jerusalén anua beshian judio xanen ibubun kebaunxun jawen yusian betsa betsapakidi Pablo chitebiakin jawen jaska watima kayakidi Festo yuiaibun 8januxun jantsedi Pablon jawa chakabuwama ikimakidi unanmakin Festo yuikin:

—En jawa chakabu jayamakidi ena mia yuinun ninkawe. Diosun nukun xenipabu yusini chibankin en kaneama inun Jerusalén anuxun Templo en jawa chakabuwama inun romano xanen ibujaida Césarki en jawa jakidi chakabu yuismadiki— ikaya

9janua judio xanen ibubun jau Festokidi pe shinanunbun, iwanan, Pablo yukakin:

—¿Jerusalén anudan, min kakatsis ikai, jadixun min jaskayama jau en mia unanti waxanunan?— aka

10Pablon kemakin:

—Jaskamaki. Juni betsa tibi mian min unanti wanun romano xanen ibujaida Césarn min jabiaska watanun mia yunuimaki. Jaskaken na jabiatian min ea unanti watiduki. Jaskaken enabu judiobu en jawa chakabuwama iyama en mia tapinmaxuki. 11En jawada chakabuwayamawen taexun jau ea tenanunbun en jatu jawa nemama ikeanaii. Jakia mia padainbun jau ea tenanunbun min xanen ibun jancha kanekin min ea jatu yunutidumaki. Jaskawen taexun maiwan kesua xanen ibujaida Césarn jau ea unanti waxanun Roma anu ea yunuxanwen— aka

12januxun unanepa medabenanbube Festo janchatan Pablo yuikin:

—Peki. Césarn jau mia unanti waxanun min ea yukaxuki. Jadi en mia yunuxanaii— ashian jiweyuken

Pablokidi Feston Agripa yuinikiaki, na janchadan

13chipu xaba eskadabes kaken romanobube xanen ibumis judion xanen ibu Agripa jawen pui Berenicebe Cesarea anu xanen ibu bena Festo uinkin jancha wakin benimawanun ika jaki bai bushian 14jabe jiweyuabun Feston Pablokidi Agripa jadi banabimakin:

—Nenu juni betsa mekexun Félixin eki jenebainshinaki. Mia yuinun ninkawe. 15Nenua Jerusalén anu en ka Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu inun jabun mekenikabun chakabu jakidi yuitan ja en kupinun jaki sinatakin ea yunuabu 16jakia ean jatu kemakin: “Nun romanobunan, nukun yunua kushipawenan, e iskaun detenunbun nun jaska beyamaki. Jakia jau detenunbun yunukinan, ja jaki kayai jadatuda chakabu ja dabe unanti wadabetan nun jatu nematiduki, ja ikaibudan”, akin en jatu washina 17en jatu jaska wabidana ea chibanbidanshinabu manakatsi ikama meshukidi januxun nun jatu unanti wamis anu tsauxun ja juni en jatu yunua iweabu 18jabu beshianbu benixun jaska jakidi kayakin jawa jatun chakabu tibi waima jaskakidi chiteaibu dabanen jaska en shinainkidi jawa yuiabuma 19jakia jaska judiobun jiwea beya kenwanmisbu jatu maewamai inun juni betsa Jesús mawabiani ana jiweaki, akin Pablon jatu yuimis besti jakidi chiteaibu en ninkaimaki. 20Jaska jakidi yuiaibun jawawen en jaska watima ea unantimaska kaya wabu shinantan Pablo yukakin: “Jerusalén anuxun ana jadixun jatubetan en mia unanti wai kaxanun ¿jadi min kakatsis ikai?” en wa 21januxun jatun ea akin: “Jamaki. Xanen ibujaida Césarn jau ea unanti waxanun Roma anu ea yunuxanwen”, ishinken jadi ea yukashinanu yunukatsi jau bichixun meke bestiyununbun en jatu yunushinaki— aka

22januxun Agripan Festo yuikin:

—Ja junidan, eandi en ninkakatsis ikaii— aka

Feston kemakin:

—Peki. Meshukidi mintsidi min ninkatiduki— aka

23janua uxashini meshukidi jatun tadi pepa sawea jawenduabidanaibu jatu kenwanbidankin tepe dewe mawabainaibun xanen ibu Agripa jawen pui Berenicebe inun romano soldado xanen ibubu inun Cesarea anua xanen ibu bexmasbu januxun unanti wamis dintu anu jikibaina maniabun Feston jatu yunua Pablo iweabun 24januxun Feston jatu yuikin:

—Xanen ibu Agripa inun nukube ichabuun, na junikidi matu yuinun ninkakanwen. Jerusalén anuxun inun nenuxundi judio ichapabun jakidi chakabu kayakin ea tenanmanun ika biski ikubainshinabuki. 25Jakia jaska jakidi yuibiaibun ean en ninkashinadan, jaskawen dabanan en tenantiduma shinantan en jaskada wayupanan jamebi ea yukakin: “Jau matun xanen ibu kaya Césarn Roma anuxun jau ea unanti waxanun ea jadi yunuwe”, ea washina jadi yunukatsi en shinanshina en yunuxanaii. 26Jakia jawada chakabuwayamakidi tapin pewamabia xanen ibujaida César anu ja junikidi en jawa kenexun bumatima en shinaiin. Jaskawen taexun jawa chakabuwayamamenkain, Agripaan, natian min besuudi en nichianki, jau miandi min ea unanti waxununan, jaskakidi kenetan en bumakatsis ikaidan. 27Jamen jawa jawen chakabukidi unanma en yunua: “Jabitiduma benibin!” ixun ekidi shinantiduki— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index