Search form

Hechos 28

Natukan Malta anu Pablo niti iyunikiaki, na janchadan

1Janu dasibi jasama mashin nun mapekei keyuken natukan jawen kena “Maltaki”, ikin nuku yuiabu nun ninkaya 2ja uian nuku aka xunska nun matsi teneaya janu yuda betsa jiweabu dasibi nukuwen nuikin nuku duawakin kadu ichapa kuaxun nun yui bununbun nuku kenabu 3jadi kaxun Pablon metax ichawaxun chi anu manchinkin kuaya metax anua chi kuai anu xana mebidani dunu pianan taxnikidan ishchukidan jawen mekenki pikin mukua dunuken 4ja janua yudabun jawen meken anu dunu dunua uin jawen datei yuinamekin:

—Na junidan, pubenkin yuda betsa tenainmamenkain. Ianenwan anua paxabiaxuken dunu yunukin nukun mekenika yushin pepatun jiwea inanma kupikikidan— ikaibun

5jakia jawaida Pablon jawen meken meishkukin chi anu dunu putatan jawa meama kayaken 6januxun dasibibun shinankin: “Mexaxatan jawaida mawaimenkain”, ixun manajaidabiaibun jawama kayaken jaskaya shinan betsa watan jabun yuikin:

—Ja junidan, yushin kushipamenkain, dunun pibia isin teneama kayabin!— akaibun

7janua jabia ianenwan kexa chaima natukan xanen ibu jawen kena Publio jawen mae ewapa kesuakea anua juxun nuku iwankin mapemashinxun 3 xaba jawen jiwetanxun nuku pimakin pewakin nuku duajaidawaya 8jatu jaska waitian Publion epa yuna inun chixu tenei dakaken Pablo yuiabu uin kaxun jau medabewanun Diosun kushipa yukaxuntan jau xuxanun jaki mepitan mea jawaida maianyan 9natukan Malta anuxun ninkakin keyubauni jau eadi xuxawanun ika isin teneaibu bebidan bebidanaibu jatu xuxawai uxe dabe inun besti Malta anu nun jiweyuniki.

Roma anu Pablo jikinikiaki, na janchadan

10-11Malta anuxun nuku duajaidawaibun ui inun niwe chakabu mainkunkainaya niwe xaxu ewapa betsa Alejandría anuadi romano yushin ji dami dabe jatun kena Cástor inun Pólux xaxu jawen debukidi netanibu ma niwe pepa taeaya ja xaxuwen ana nun inai taekainaya nun jaya katanun tadi inun piti nuku inankuintan nuku jaya nichianbu

12janua jawen pukei kainkaini natukan ewapa Sicilia anu mae betsa Siracusa anu jikitan janua 3 día xaba nun manayuaya 13janua ana kakin ianenwan patankubaini Italia mai pakea anu mae betsa Regio anu jikidiatan uxashini surkidia niwe pepa ana bei taeaya ana kai uxa dabetan janida jawen mabu mapemakatsi mae betsa Pozzuoli anu jikixun xaxu anua bututan 14janua Jesús ikunwainbuki nun nukua nuku pimayuaibun semana bestichai jatuki nun bayua januxun Romakidi main soldadobun nuku iyukin taewaibun 15Roma anuxun ikunwainbun nun juai bana ninkatan bai puchinin nukuki nukukatsi beaibun janua inanananmisbu jawen kena Apio anu nun jatuki nukua nukube ana bui chintunbainaibun mae betsa jawen kena Tres Tabernas anu ikunwainbu betsa beaibukidi nun jatuki nukudia jaibu ichapabu uin Pablo benimai shinan chankankin Dios kenjaidawaya 16ana kai maewan Roma anu nun jikia juni bichinibu betsabu romano xanen ibubun jau jatu ana bichinunbun jatun soldadobu yunutan jakia Pablo jaska wama jau tadi medibi jiwe betsa anu soldado bestichai jabe menexekedabetan jau mekekubainxanun yunuabu

Pablon Roma anuxun jatu yusinkubainikiaki, na janchadan

17jikishina uxa dabe inun besti binukainaya Roma anu judio xanen ibubu jiweabu jau jabe ichai benunbun Pablon jatu kena bea ma ichabu jatu yuikin:

—Enabuun, ekidi matu yuinun ninkakanwen. Nukunabuki inun nukun xenipabun beya en jawa wama kayabiaken Jerusalén anuxun ea achixun romanobun jau ea bichinunbun ea jatu meshui akimabu 18ea unanti watan jabun ea ninka jaska tenantimaken ea nichinpananbun 19nukunabu xanen ibubun ea betsa betsapawaibun enabube yuananain kayanamekatsi ikama jau nenuxun romano xanen ibujaida Césarn ea unanti waxanun Festo en yukayamaki. 20Jaskawen taexun man ea uin ebe janchai benunbun en matu kenashinaki. Nun Israelitabun ja Diosun nuku yubani nun manakaibuwen taexun jaskadawen dabanan ea mane dispi chiwetameyawen soldadobe ea menexshinabumenkain, man eki nukuyununan— jatu wa

21ja ichabu betsan Pablo yuikin:

—Judea anuxun mikidi kene nuku bemabumaki. Ja inun, nukunabu jukin mikidi jawa chakabu nuku yuiabumadiki. 22Na jaska yusian bena min ikunwain mae tibi anuxun bechipaiama dananmisbu nun ninkabiamis jaskada min shinain nun ninkakatsi ikaii— aka

23jawatianda ana ichaxanaibu xaba katutan: —Janu nuku axanwen— abainshinabu judio ichapabu janu Pablo jiwe anu ichai beabu Dios xanen ibuaikidi yusinkubainkin Moisés inun Diosun jancha yuixunika betsabundi kenenibuwen Diosun Mesías Jesúskidi Pablon jatu ikunwanmakatsis ikin badi chai jatu tanamakin jatu yusinbaiaya 24jaska Pablon jatu yusian jatiditun ikunwainbun jatidi betsabundi danankin ikunwanbumaken 25jaskakidi shinanma jatunmebi itimaskatan inun bui beni taebainaibun Pablon eskakidi jatu yuikin:

—Xabakabi matun xenipabukidi Diosun Yushin Pepatun janchamakin Isaías yuimakin:

26‘Kakain ja yudabu yuiditanwen.

Jabun jancha ichapa ninkabiakubainmisbu jawa unanma ixankanikiki.

Ichapa uinbiakubainmisbu jawa uianma ixankanikiki.

27Jau uinyamanunbun jatun bedu bekua keskabuki.

Jau ninkayamanunbun jatun pabinki pabepukua keskabuki.

Na yudabu buxka kushibun jawa tapinkatsis ikabumaki.

Jau en jatu medabewakin xuxawapanan ea danain

ea anu bekatsis ikabumaki’,

aka matun xenipabu yusintan Isaíasin nuku kenexuniki. 28Jaskaken nukunabu ninkabumaken natian unudi Diosun judiobuma jatu mekekatsis ikai jau jabun ninkanunbun janudi buxun jatu yusinxankanikiki, jawa niti ikamadan. Jaskanikidi matundi shinankanwen— jatu wa 29Pablon jaska jatu yusian ninkabiatan jabe kemanamebaini inun buaibun

30jiwe inanyuimabu pakakubainkin januxun badi dabe nichiin janu jaki bai buaibu dasibi jaska jabe janchakatsis iki buaibu jatu i pewakubainiki. 31Tsuan jawa nemama Dios xanen ibuxanaikidi xabakabi jatu yusinkin Diosun Mesías Jesucristo mekenankidi Pablon jatu yusinpakekubainiki, tsuan jawa bika tenemamadan.

Teófiloon, jatiski, Jesúskidi jawen tsuma kushipayabu dayakubainibukidi janchadan.

Lucas

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index