Search form

Hechos 3:13

13Nun jaskamaki. Matu yuinun ninkakanwen. Jabias nukun xenipabu Abraham inun, Isaac inun, Jacobun Dios kenwanpaunibun na juni ma xuxawaxuki. Ja inun, jawen bake bechipaijaidakin Diosun nukuwen taexun kenjaidawabiamisken danankin matubu jaki sinatakin achixun nawa xanen ibujaida anu man iyua januxun Pilaton shinan pewatan tenankatsi ikama nichinpanan man nemaimaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index