Search form

Hechos 5

Ananías inun jawen ain Safiran Diosun Yushin Pepa padanpai inibukiaki, na janchadan

1Ja jaskaibutian juni betsa jawen kena Ananías inun jawen ain Safiran jatun bai juni betsa inantan jawen taexun pei bitan 2jawen ainbe yubakatan paxkaxun dabukun jawena wakin adutan jatidi Jesúsun kushipayabu anu buxun inanyan 3januxun Pedron yuikin:

—Ananíasiin, min bai inantan pei bitan paxkaxun dabukun adutan ¿jaskakin Satanásan mia chakabuwamaya nuku yui Diosun Yushin Pepaki min chani chakai? 4Min bai min jatu inandiama minayuxuki. Ja inun, pei mia inanbu minadiayuxuki. Jakia min pei min paxkaxun nuku inankin min nuku padainan, min nuku akamaki. Min Dios padanun ika ikaii. ¿Jawai eiskidan min jaskatushiai?— aka

5Ananías jaska yuiai ninkatan tin itan mawaya jaskai ninkatan dasibibu dateaibun 6janua bedunan dabe juxun jawen yuda yabutan buxun maiwai buabun

7jakimamadi 3 hora binuaya Ananíasin ainin jaskaxu ninkadiama jatun jiwe anu jikiaya 8Pedron yukakin:

—Matun bai inantan ¿jati pei besti man bixu min benen ea inanxumen?— aka

Safiran kemakin:

—Jeen, jabiati besti jawen kaduki— akaya

9Pedron yuikin:

—¿Jaskai Diosun Yushin Pepa padankatsis iki man yubakadabekanxumen? Min bene padananainwen taea ma mawa maiwatani bekanikiki. Min miadi mawaya mia maiwadiai bukanikiki— akaya

10jabiatiandi jawaida jadi mawai Pedron tae naman di ikaya janua ja jawen bene maiwatani bedunan dabe jikitan jawen ain ma mawadia bechitan jawen yuda jadi buxun jawen bene dapi maiwadianibukiaki. 11Janua ikunwainbu ichapabu inun dasibibun jaskaxu kakaibu ninkatan date paepanibukiaki.

Tsuan jaska watiduma wakin Jesúsun kushipayabun jaikaimas isin teneaibu jatu xuxawanibukiaki, na janchadan

12Diosun jawen kushipa jatu yunua Jesúsun kushipayabun yudan kaian medabewakin dami atimaska jaikaimas betsa betsapa akaibun jatu bana ninkatan jatube ichai bebidan bebidanaibun janu Templo jemaintin anu janu badi kuaya utamisbu jawen kena Salomón anu ikunwainbu betsabu jatuki dasi ichakubainibukiaki. 13Janua jatiditun jatun yusian ninkai ichakatsi ikabumabia jakia dasibibun ikunwainbukidi pe shinan bestikubainibukiaki. 14Jaskabiaibun ana midimabun jatubetan jatun Xanen Ibu ikunwain juni ichapa inun ainbu ichapa jatuki dasikubainaibun 15janua betsadan, tsuabunda jatunabu isin teneaibu jawen dakatiki iwexun bai kexa janu Pedro juai anu shinankin jau ja kauankin jawen yuda baka utawen jau xuxawaxunun isin teneaibu janakubainabu Pedro janu kakin ja isin teneaibu bestibu jatu xuxawakubainaya 16janua ja dikabi janu Jerusalén dapi jiwebaunabun jatun yudabu isin teneaibu inun yushin chakabun betsa betsapawen jatu nuitapawamis jabu Jesúsun kushipayabu anu jatu iwediabidanbidanaibu dasibibun ea akaibu jabudi jatu xuxawakin keyudianibukiaki.

Jesúsun kushipayabun jau ana yusinyamanunbun xanen ibubun ana jatu nemapai inibukiaki, na janchadan

17Ja jatu jaska waibutian Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida inun saduceo jabun chibanmisbu jabianuxundi Jesúsun kushipayabu jatu uin jatun kushipawen kemubiai jatuki sinatakin 18Templo mekenikabu jatu yunua achitan jatun mae meketi jiwe medan jatu bichiabun 19januxun meshu medan Diosun nai tsuma juxun jabun mekeabu jatu unanmamatan bichiti jiwe beputi bepentan jatu kainmatan yuikin:

20—Nenua en matu kainma buxunan, ja Templo jemaintin anu jikitan januxun Diosun kakape jiwekuinmati jancha dasibi jatu yusinditankanwen— jatu wa

21jaska jatu yuia ninkabain penaya Templo jemaintin anu buxun jatu yusinkin taewaibun

jabiatiandi ma kainbainabu unanmabia Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida jawenabube ichatan Israelbu xanen ibu betsa betsapabu Junta Suprema dasibi jatu ichawaxun jatun meketi jiwe anua Jesúsun kushipayabu jatu bichishinabu jau itanunbun jatun mekenikabu yunuabu 22buxun meketi jiwe anu jikixun ma kainbainabu jawa jatuki nukuama benatan chintunbain ja kaka jatu 23yuikin:

—Janu meketi jiwe anu nun jikia beputi tibi bepui pea policiabun pe mekeabu uintan jatu iwenun, ixun jawen jikiti beputi bepentan ana tsua ja medan jayama nun uintanaii— jatu wabu

24jatu jaska yuiabu ninkatan Templo mekenikabu xanen ibu inun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibubu yuka iki: “¿Jaskashinabumen?” iki jawa shinantima yuinameaibun 25ja jaskaibutian jaskadapananbun juni betsan jatu uinbidan jikixun jatu yuikin:

—Ja junibu man jatu bichishinadan, un unu Templo jemaintin anuxun ma jatu yusinkanikiki— jatu wa

26janua mekenika xanen ibu jawen tsumabube buxun ana jatu itanun ika kaxun yudan kaianki datei: “Nuku mankanwen tsaka tsaka akana”, ika jawa jatu meama 27Junta Suprema anu jatu iwexun jatu bebun nichintushiabu Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaidatun jatu yuikin:

28—Ja juni akimabukidi man jatu yusiainbu nun matu nemajaidabiashina nukun jancha jawa ninkama ¿jaskakin Jerusalén anuabu jatu ichawakin man ja junikidi yusinkin jeneamamen? Jaska wakin ja juni nukukidi yuikin: “Man jatu tenanmaimaki”, akin man nuku jawen taexun yuankin man nuku jatu dake wamakubainaii— ikaibun

29jaskaibun Pedro inun Jesúsun kushipaya betsabun jatu kemakin:

—Jaska Diosun shinain nun chibanun nuku yunumis nun akatsis ikaii. Junibun yunuawen taea nun bexteketidubumaki— iki 30ana jancha chichibainkin yuikin: —Jesús cruzki man jatu mastamaxun jatu tenanmabia ja jabias Dios nukun xenipabun kenwanpaunibu jabiatundi tenanbu nuku bestenwanxuinmaki. 31Diosun jaska watan nai anu ainitan jawen yusiudi nuku tsaunxunimaken ja nukun mekenan inun nukun yusinan nun ma jayaki. Jaskawen taea nun Israelbu xukua tibi tsuabunda nukun chakabu jenetan Dios anu chintuin nun shinan betsaibu nuku jawenabu wakin Diosun nukun chakabu buatan ana shinanmaki. 32Na jaskadan, Diosun jaska waima nukun besti nun unaiin. Ja dikabi Diosun Yushin Pepatun unandiaikiki, jaska jabun nun chibainbu Diosun nuku inainmadan— jatu wabu

33jatu jaska waibu ninkatan jatu bechipaiama jatuki sinatajaidakin jatu detekatsis ikaibun 34janua jabianudi Diosun jancha kenenibu yusinananmis juni betsa fariseo dasibibun ninkakin jakidi pe shinanmisbu jawen kena Gamaliel jatube xanen ibubu janu ichabu anudi jatube tsaua benikaun policiabun jau Jesúsun kushipayabu jatu kainmayununbun jatu yunua iyuaibun 35januxun Gamalielin jabube xanen ibubu jatu yuikin:

—Israelbuun, na junibu kupikatsis ikin man jaska waidan, shinankin uindakanwen. 36Eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Juni betsa Teudas xanen ibunun, ixun jatu binunun ikin nukunabu padanyan 400 junibun jawen jancha ninkakin chibain jaki xukuabu soldadobun achixun ja juni deteabun jabun chibainbu datei dasibi paxai sa iki keyunibukiaki, janu bextekei keyuidan. 37Janua chipu César Auguston jawenabu jau jatu tananunbun yunua tanaibutian juni betsa Galilea anua Judas xanen ibudianun, ika Romanobu nemanun ika mentsisipakaunkin jatu yusianyan ichapabun jawen jancha ninkakin chibainbun ja Judasdi soldadobun achixun tenandiaibun dasibi jabun chibainbu paxai sa iki keyudianibukiaki. 38Jaskawen taexun matu shinanmakin yuinun ninkakanwen. Ja junibudan, jatu meyamayukanwen. Jabun jatun yusian ibubis ikaibudan, jamen jawama binuxanikiki. 39Jakia Diosun jatu yunua ikaibudan, man jawa jatu nematidumaki. Chanima jabun Diosun jancha kayabi yusiainbu jatu nemakin man binutidumaki. Dios nemanun ika man jaskatidumaki. Jaskaken shinankin uindakanwen— jatu wa jawen yusian chibankin pe ninkatan:

40—Peki— iakeaketan Jesúsun kushipayabu jatu ana kenaxun ichakawakin ji sidiwen jatu kusha kusha ama bestitan ana jau Jesúskidi jatu yusinyamaxanunbun ja akin jatu nemajaida bestitan jatu nichinkin jeneabu 41xanen ibubun besuudia Jesúsun kushipayabu kainbaini yuinamei: “Jawen bake Jesucriston kakapekidi nun yusianyan Diosun jawen nuku unanti watan nuku duawakatsi jatu yunua jabuwen datei nun bextekenun nuku akanikiki”, iki benimabaini bushinxun 42jatu yusinkin jawa jeneama Templo jemaintin anuxun inun jiwe betsa betsapa anuxun xaba betsa tukuma Mesías Jesucristokidi kaka pepakidi jatu tapinmakubainibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index