Search form

Hechos 6

Siete medabewanikabu katunibukiaki, na janchadan

1Ja badi jaskaibutiandi midimabun ana ikunwain jatuki dasii ichakubainaibun jabianudi judiobubia jatun jancha griego janchawen besti janchamisbun ja jatubetandi ikunwain judiobuns jancha hebreowen besti jabu janchamisbu jatube ja ikin yuikin:

—Dasibibun nun Jesús matubetan ikunwanbiaibun xaba tibi nuku pimakin nukun ainbu beneuma enaumabu piti nexexunkinan, man jatu paxka pewaxunabumaki. Matunabu hebreobu besti piti ichapa jatu nexexun inankin nukunabu griego janchawen nun janchamis ja nukun ainbu beneumabu piti eskadabes nexexun jatu inankin man jatu nuitapawakubainaii. Jaskadan, chakabuki— ikaibun 2jaskaibu jatu yuiabu ninkatan ja 12 Jesúsun kushipayabun dasibi ikunwainbu jatu ichawaxun jatu yuikin:

—Nukun nun matu piti paxkaxunkin mekexuna bestidan, nukunadan, pemaki. Ja dikabi matu jaska besti wakin Diosun jancha yusinkin nun jenea pemadiki. 3Jaskakenan, en betsabu inun en puibuun, jau juni betsabun piti matu paxkaxunkin inankin pewakubainunbun 7 juni shinanyan inun unanepabu Diosun Yushin Pepatun kushipayabu jau jabun matu paxka pewaxununbun benakin katuxun ja daya jatu yunukanwen. 4Jakia nukubunan, Diosbe janchakin jeneama januxun jawen jancha pepa matu inun betsabu yusinkin nun jenetidumaki— jatu wabu

5jaska jatu yuiabu ninkatan dasibitun jabias shinanwantan januxun jatu katukin juni shinanyan inun unanepabu Diosun Yushin Pepatun kushipayabu katukin jati anibukiaki. Esteban inun, Felipe inun, Prócoro inun, Nicanor inun, Timón inun, Pármenas inun, nawa betsa Antioquía maewan anu jiwexun judiobun beya tapini Nicolás jati jatu katubain 6Jesúsun kushipayabu anu jatu iyuabu januxun jatu unanti wakin mamepixun Dios jatu yukaxunkin jatun medabewanikabu jatu wanibukiaki.

7Januxun Diosun jancha Jesúskidi kakape jatu yusinpakekubainaibun jatun jancha ninkakin Jerusalén anuxun ikunwain ichai pakubainaibun ja jaskaibun jabiatiandi Diosbe jawenabu janchaxunika ichapabundi Jesús ikunwandianibukiaki.

Esteban jawamajaidabiaken achixun xanen ibubu anu iyunibukiaki, na janchadan

8Esteban Diosun duawakin kushipa paeya wakin pepawanikidi mia yuinun ninkawe. Jawenabun bedubi Estebanen dami tsuan atiduma atimaska wakin jatu uinmakubainaya 9janua ichati jiwe jawen kena “Esclavo Tsumawanibu Ana Tsumauma” janu betsabu ichamisbu inun, juni betsadi mae Cirene anuabu inun, maewan Alejandría anuabu inun, Cilicia mai pakea anuabu inun, mai pakea Asia anuabu jabu Estebanbe ja iki yuinameaya 10Diosun Yushin Pepatun Esteban unanepa wakubainaiwen taexun tsuan Esteban maemakin janchawen binuntidubumaken 11jawawen jaska watima jaki yubakatan jabu betsan juni betsabu pakakin yuikin:

—Nukun xanen ibubu padankin eska jatu yuitankanwen: “Ja Jesúskidi yusinmis Estebanen jancha chakabu yuikin Moisés inun Dios dayuikin yuainkiki”, atankanwen— jatu wa 12jatu jaska wabu buxun juni ichapabu yuikin mae xanen ibubu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbuki chani chakakin jabu jatu sinatamabun yudan kaian ja iki bedukui itimaskabainkin januxun Esteban achitanxun xanen ibubu dasibi Junta Suprema anu iyuxun 13januxun jau Estebankidi chani chakatanunbun padan jancha katutan juni betsabu jatu padanmakin yuimakin:

—Na juninan, nukun Templokidi inun Moisin nuku yusini janchakidi yuain janchai jeneama nun ninkaii. 14“Jesús Nazaret anuatun Templo yamawatan nukun beya betsa betsapa Moisin nuku yusini betsa waxanikiki”, ikai nun ninkadiakubainaii— jatu wabu

15janua xanen ibubuns Junta Suprema anu tsauxun Esteban nia uinkin jawan ikama jawen besu xabakabijaida Diosun nai tsuman besu keska beisnibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index