Search form

Hechos 7

Jatun xenipabukidi Estebanen xanen ibubu jatu ana shinanmanikiaki, na janchadan

1Jaska uintan januxun Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibu binuatun Esteban yukakin:

—Na jaska mikidi yuiaibudan, ¿chanimamen?— aka

2ninkaibun Estebanen jatun yukai kemakin:

—En xanen ibubu inun enabuun, matu yuinun ninkakanwen. Mesopotamia mai pakea anu nukun xenipabu Abraham Harán maewan anu kadiama bebunkidi nukun Epa Dios kushipa pepatun yubakin unanmakin janu jiwexanai anu 3yunukin yuikin: “Min mai inun minabu jenebaini mai bena en mia uinmaxanai anu jadi kaxanwen”, aka 4janua Abraham kainkainkin Caldea jenebaini Harán anu kainma dakayuken janua jawen epa ma mawaimaken januxun na jabia mai man janu jiwea anu Diosun Abraham iwexun 5janu jawen mae ibubis bitan janu jiwepaketidumabiaken Abraham bebunkidi yubakin bakeyadiamabiaken jau janu jawen bababu janu jiwexanunbun jatu inanti jatuki tanamanikiaki, Abraham mawaken jawen bababu patan ibu wakin jau bixanunbun yubakinan. 6-7Januxun ana yubakin: “Mai kesua betsa anu min bababu jatube jiwei buimabu jadixun nawabun jabun esclavo dayadu jatu waxun 400 año jatu dayamakin jatu ichakawakubainaibu atimas en jatu kupiaya min bababu jadia kainbidani bexun na mai en mia yubai anu jiwexun ea kenwankubainxankanikiki”, ayamaxun januxun Abraham jawen yubaka shinanmati wakin Diosun yunukin: “Dasibi minabun juni bake tibi kaian jawen jina kubichi mextekin bikubainxanwen”, aka 8jabe janchakin ninkayamaxun jawen juni bake Isaac kaian 8 día xabatian jawen jina kubichi binikiaki, jaska yubani taewakinan. Janua jawen bake Isaac bakeyatandi jawen bake Jacob bidianikiaki. Janua Jacob, jawen kena betsa Israel, jawen 12 juni bakebu kaian jabiaskadi wakin jatu bidiakubainikiaki. Ja 12 juni bakebu jabu tibi anua nun jabia jawen bababuki.

9Janua ja nukun xenipabu Israelin juni bake betsa José jawen betsabun danain jaki sinatakin jau tsuma wabain Egipto mai pakea anu iyutanunbun jawen taexun pei bikin nawa betsabu inanbu iyuyamabu jadixun Diosun duawakin José medabewaya 10jabu anuxun bika tenebiaya Diosun nemakin unanepa wakin Egipto xanen ibujaida Faraón bechipaimaya jawen xanen ibu betsa wamakin José xanen ibu wakin jawen mai jidabi inun jawen jiwe jawendua ewapa mekei jau dasibi xanen ibuxunun yununiki.

11Janua Egipto anua José xanen ibuaya Egipto mai pakea anu inun Canaán mai pakea anu dasibi ana yunu beneamaken Israelin bakebu nukun xenipabu nuitapai jawa pitibumaken 12janua Egipto anu xekiwan jaya chaniaibu Israelin ninkatan jau jawen bakebun nukun xenipabun jadi buxun jau piti bikin taewatanunbun jatu yunua butanibukiaki. 13Ana ja kachu betsatian buni chakayamakin ana piti bitanun ika buabun januxun Josén jatu unanmakin jancha wakin yuikin: “En matun betsa Joséki”, akin jatu unanmaya Egipto xanen ibu Faraónen ninkatan: “¿José jawa nawamen?” itan shinanshinken 14chipu betsatian José xanen ibuwen taexun jau jawen epa inun dasibi jawenabu jau ixuntanunbun jatu yunua jawenabu 75 ixuntankin Egipto anu iwenibukiaki. 15-16Jaskawen taea Jacob, jawen kena betsa Israel, Egipto anu kaima jiwea janua mawa janu maiwati tanpe Hamorin bakebun jawen juchi Abraham peiwen inanibu Siquem anu jawen yuda buxun maiwanibukiaki. Israelin bakebu inun jawen baba ichapabudi Egipto anuadi mawakubainibukiaki— iwanan,

17Estebanen judio xanen ibubu jatu yuikubainkin ana yuikin:

—Abrahamnen bababu, Israelbudan, Canaán anu ana jatu chintunmakatsi Diosun yubani ja baditian ma jatu taxnimabainkatsi iki kemaya Israelbu Egipto anu jiwea pai ichai midimakubainaibun 18janua Egiptonawa xanen ibu bena Faraón ikimaxun jaska wakin Josén Faraónen enabu jatu medabewakubaini unanma 19ja xanen ibu Faraón benatun nukun xenipabu padankin jatu ichakawakin jatun juni bake dama kaiainbu jau tenanunbun jatu yunukin jatu putamakubainaya 20ja jatu jaska waibutian Moisés kaian jawenduajaida pishtaken bechipaijaidakin jawen ibubun jiwe anuxun june ewa wakin uxe dabe inun besti junexun yumewai 21ana jaska waxun junetima datekin jau mawanun jene kexa basi anu chichanki jene jikitima wakin buiwen pepuxtan nanetan nuntantan xununbidana Egipto xanen ibun ainbu baken bechixun nexewanimaxun jawen bake keska wakin yumewakin 22jaska wabainimaxun Egiptonawa unanepatun Moisés yusinkin unanepawakin tapinmakubainabu janchapai juni kushipakin jaska yunuabu jatu axunkubainikiaki.

23Ma janu Moisés 40 badiyatun jawenabu Israelbu shinankin uinbaunun ika baii kaxun 24januxun Egiptonawan Israelbu betsa ichakawakin kushai uinkin jawenabu medabewanun ika kaxun nemakin jatun ichakawai tenanxunikiaki. 25Januxun Moisin shinankin: “En kushipaiwen Diosun ea medabewaya enabu Israelbu jatu medabewakin Egipto anua jatu paxawatan unanuma en jatu jiwemaxanaii”, ibiaya jakidi jaska jawenabun shinanma inibukiaki. 26Janua meshukidi betsatian Moisés ana kaxun jawenabu Israelbu dabe ana detenameaibuki nukutan daewakin jatu nemanun ikain jatu yuikin: “Matu dabe man yuda betsamaki. ¿Jaskai man detenamei ikanai?” jatu wa 27ja jatun jawenabu deteaitun Moisés tu akin xututan yuikin: “Min nuku uinun ¿tsuan mia xanen ibu wakin nukun pewanika mia washinamen, nuku anudan? 28¿Egiptonawa deteshinxun min eadi jabiaskadi wanun ika ikai, tenankinan?” aka 29jaska wa ninkatan datei chai kai Moisés paxai mae betsa Madián nawabu anu jadi kani jadia nawa keskai jiwexun ainbu bitan juni bake dabe wanikiaki.

30Jadi madianawabu anu 40 año Moisés ma jatube jiwea binukainaya Mati Sinaí janu tsua jiweabumanu Moisés kaxun uianyan ji maxu kui menui keskai jede ji ji ikai anu Diosun nai tsuma nia 31uin e itan namai keskakin xabakabi ana uin pewanun ika kemai ja dapi kaya Diosun yuikin: 32“Eadan, en matun xenipabun mekenika Dioski, Abraham inun, Isaac inun, Jacobun mekenika Diosdan”, akai ninkai Moisés datei saki saki ikin jadi uinkatsi ikamaken 33januxun Yavé Diosun ana yuikin: “Na min nia anu en nidiaki. Jaskawen taea na mae medibi meseki. Min bichi tae pekayuwe”, aka jutsekexunaya 34ana yuikin: “Enabu Egipto anuxun bika tene chakayamai sain iki kaxai jawawen jaskatima ikaibu chanima xabakabi en uinmis jatu medabewanun ika en butuxuki. Uinwen. Jaskawen taexun Egipto anu jadi en mia yunukatsis ikaii”, akin Diosun Moisés yuinikiaki.

35Uatian ja jabias Moisés danankin jawenabun yuikin: “Min nuku uinun ¿tsuan mia xanen ibu wakin nukun pewanika mia washinamen, nuku anudan?” abianibu jabias Moisés xanen ibu wakin jatun medabenan wakin jawenabu medabewamakatsi ja nai tsuma ji maxu kui menui keska jede ji ji ikai anua janchamakin Diosun Moisés yununikiaki. 36Diosun Moisés jaska waimaken Moisin nukun xenipabu Egipto anua jatu kainmabainkatsi ikin egiptonawabu anuxun jatu dami betsa betsapa waxuntan janua jatu iyukin ja Ianenwan Tashipa jau pukebainunbun damiwakin jene bai wakin jatu paxkaxuntan janu tsua jiweabuma anu nukun xenipabu Egipto anua jatu iyuimaxun 40 año dami betsa betsapa jatu unanti wamakeatanikiaki, Moisin jatu taxnimabainixunan. 37Januxun jabias Moisin Israelbu jatu yuikin: “Jawen jancha en matu yusinun Diosun ea katuni keska wakin jabia matunabu anuadi Dios yuixunika betsa kushipa ea keska matu anu yunuxanikiki”, anikiaki. 38Jaska inun, janu tsua jiweabuma anu ja jabias Moisin nukun xenipabu jatu ichawabainimaxun janua ka Mati Sinaí anua Diosun nai tsumabe janchakin jaska jiwea kayabi nun bixanai Diosun jancha ninkatani nukun xenipabukidi chanikidankidanikiaki, Moisésdan.

39Jaska jatu yusinkin unanmabiakubaina nukun xenipabun chibankatsi ikama Egipto anu ana chintunkatsis ikin Moisés danankin 40jawen betsa Aarón yuikin: “Egipto anua nuku iwebiaima Moisés Mati Sinaí anu kaima ana juamaki. Jaskaima nun unanmaki. Jaskakenan, yushin betsa dami wakin ja kenwanti nuku axunwen, jau jatun nuku yunukin iyukubainxanunan”, akabu 41januxun mane damiwakin ina awa bake itsa jatu waxunshina kenwankin chaxuwan bake detexun kua keyui jatunmebi jatun mekenen ashianwen taea jaki besikin duawai benimajaidanibuki. 42Jaskaibuwen taea Dios Israelbuki sinatakin nai anua bishi besti jau kenwanunbun ja jatuwen nuiai bextenibukiaki. Jaskakubidanibukidi jawen jancha yuixunika Amós Diosun janchamakin yuima:

‘Israelbuun,

janu tsua jiweabuma anu 40 año jiwexun

ina awa inun chaxuwan bake detexun kua keyubiakin eadan,

ea kenwankin man jawa ea inankin ea kenwanma ikubidanibuki.

43Eunbia jaskatimabiaken

yushin betsa jawen kena Moloc man damiwaima kenwankin

jawen kenwanti tadi jiwe putakatsi ikama

iaxun bekubidankin yushin betsa jawen kena Refán kenwankin

jawen bishi kenwanti ibubis damiwaimaxundi

jadi man kenwankubainibuki.

Jaska wakin man chakabuwakubainibuwen taexun matu kupinun, iwanan,

matun mai anua chaijaida matu nichinkin

nawabun mai kesua betsa Babilonia anu en matu yunuxanaii’,

aka kenexuniki.

44Jakia janu tsua jiweabuma anu nukun xenipabu buaketankinan, Diosun jawen jatu yubakin shinanmati tadi inun bichi jiwe jatu amaima jayanibuki, jaska Moisés Diosun uinmakin yunuima keska jatu amaimadan. 45Januxun nukun xenipabun ja tadi inun bichi jiwe mekekubainaibun Josué jatun xanen ibutan nawa betsa betsapabu jatube detenamemaya Diosun jatu medabewakin jatun mae tibi mebinkin jatu nichinmatan jatu ibu wamaya ja tadi inun bichi jiwe Diosun jatu amani pekaxun iatan bekubidanibukiaki. Jaskaibutian ja jiwe bebunxun Dios kenwankubainibukiaki. Jabias jiwe jayayuken David jatun xanen ibu idiakunkainikiaki. 46Janua David xanen ibukin Dios benimawakubainaiwen taexun ana duawanun, iwanan, Jacob jawen kena betsa Israel jawenabun Dioski nukuti kayabi mishki jiwe jawendua waxunxanun, iwanan, Davidin yukabia Diosun nemayunikiaki. 47Jakia Davidin bake Salomón xanen ibudiatan jatun Templo mishki jiwe Dios jatu amaxuniki, 48janu junibun jiwe wabu anu ja Dios dasibi binu keyua jiwetidumabiakenan. Jabiaskadi Yavé Diosun jawen jancha yuixunika janchamakin:

49-50‘Nai anudan, en xanen ibui janu tsaua

inun en tae janu maiki en tapakea maiki paiaki.

Eanan, dasibi en damiwaniwen taexun ea juindukunmanun, iwanan,

¿jaska waxun tsuan ea jawa jiwe waxuntidubumen?

Tsuan ea jawa jiwe waxuntidumaki’,

aka kenexuniki— iwanan,

51Estebanen Junta Suprema ana jatu yuikubainkin:

—Dasibi kushipa Dios jaya mesebiaken matun xenipabu ipaunibu keskai matubudan, matun besu inun, matun juinti inun, matun pabinki kushiken Diosun Yushin Pepatun matu yusinbiakubainaya man ninkaisbumaki, nawabun Dios unanbuma keskadan. 52Jaska inun, Diosun Katua pepa juxanai Diosun jancha yuixunikabun bebunkidi jakidi chanibiakubainaibun jawa ninkakatsi ikama matun xenipabun jatu dasibi danankin jatu ichakawakin detekubainibuki, jatu tenankinan. Janua natian Diosun Katua juni jawa kaneisma jakidi matu yuinibu ma nuku anu juni shinanma nawabu achimatan man ja juni pepa Jesús jatu tenanmadiaimaki. 53Diosun jancha jawen nai tsumabun nukun xenipabu yusini jaya tapinbiakin man chibainsbumaki— jatu wa

Esteban tenanbukiaki, na janchadan

54jaska shadabu jatukidi xanen ibubu chiteai ninkatan Estebanki sinata chakayamai bene bene iki xeta yenx yenx akaibun 55jakia Diosun Yushin Pepatun Esteban medabewakin kushipa waya naiudi teskanxun uinkin Dios chaxa kushipajaida anu jawen yusiudi Jesús nia uintan 56dateama jatu ana yuikin:

—Uinkanwen. Teskantan nai bepemana anua Diosun yusiudi nukun Juchi Kayabi Iyua Jesús nia en uiaiin— jatu waya

57jabun jawen jancha ana ninkakatsi ikama pabepukui keyubain jakidi kushi biski ibain achitan 58-59mae anua taxnimakin xadabain jabu Estebanki chani chakaibun ja dukuntun tsakanun itan jatun tadi chaipa pekatan juni betsa jawen kena Saulo mekematan ichapabubetan mankanwen tsaka tsaka akaibun Estebanen Jesús yuikin:

—Xanen ibu Jesúsuun, menan en yushin ea jadi bidiwe!— atan

60janua danti ika dakaxun bis ikin jui kushipawen ana yuikin:

—Xanen Ibuun, na ea chakabuwaibuwen taexun jatu kupiyamaxanwen— atan di iki mawanikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index