Search form

Hechos 7:36

36Diosun Moisés jaska waimaken Moisin nukun xenipabu Egipto anua jatu kainmabainkatsi ikin egiptonawabu anuxun jatu dami betsa betsapa waxuntan janua jatu iyukin ja Ianenwan Tashipa jau pukebainunbun damiwakin jene bai wakin jatu paxkaxuntan janu tsua jiweabuma anu nukun xenipabu Egipto anua jatu iyuimaxun 40 año dami betsa betsapa jatu unanti wamakeatanikiaki, Moisin jatu taxnimabainixunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index