Search form

Hechos 7:43

43Eunbia jaskatimabiaken

yushin betsa jawen kena Moloc man damiwaima kenwankin

jawen kenwanti tadi jiwe putakatsi ikama

iaxun bekubidankin yushin betsa jawen kena Refán kenwankin

jawen bishi kenwanti ibubis damiwaimaxundi

jadi man kenwankubainibuki.

Jaska wakin man chakabuwakubainibuwen taexun matu kupinun, iwanan,

matun mai anua chaijaida matu nichinkin

nawabun mai kesua betsa Babilonia anu en matu yunuxanaii’,

aka kenexuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index