Search form

Hechos 7:6-7

6-7Januxun ana yubakin: “Mai kesua betsa anu min bababu jatube jiwei buimabu jadixun nawabun jabun esclavo dayadu jatu waxun 400 año jatu dayamakin jatu ichakawakubainaibu atimas en jatu kupiaya min bababu jadia kainbidani bexun na mai en mia yubai anu jiwexun ea kenwankubainxankanikiki”, ayamaxun januxun Abraham jawen yubaka shinanmati wakin Diosun yunukin: “Dasibi minabun juni bake tibi kaian jawen jina kubichi mextekin bikubainxanwen”, aka 8jabe janchakin ninkayamaxun jawen juni bake Isaac kaian 8 día xabatian jawen jina kubichi binikiaki, jaska yubani taewakinan. Janua jawen bake Isaac bakeyatandi jawen bake Jacob bidianikiaki. Janua Jacob, jawen kena betsa Israel, jawen 12 juni bakebu kaian jabiaskadi wakin jatu bidiakubainikiaki. Ja 12 juni bakebu jabu tibi anua nun jabia jawen bababuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index