Search form

Hechos 8:22-23

22-23Ean jaska en mia unaiin. Jaska yushin chakabun muka min bini min jenediamaken mia medanxun ja min chakabun mia nexayuaki. Jakia shinan betsa watan min chakabu min putaya jau Diosun mia buaxunun min yuka min chakabu mia buaxuntidumenkain— aka

24Simónen kemakin:

—Chanima en kanejaidaxuki. Ea Dios yukaxunkanwen, jau jaska min ea yuiai keska wakin ea kupiyamaxanunan— iki jaska chaniaya jau Diosun jawen chakabu buaxunun yukaxuntan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index