Search form

Hechos 8:26-28

Etiopianawa xanen ibu betsaki Felipe nukuxun yusinikiaki, na janchadan

26-28Ja jaska wawanshinabutian Diosun nai tsuma betsan Felipe yunukin yuikin:

—Benitan Jerusalén anua kai surkidi ja bai tanabaini Gazakidi kawen katanwen— aka

Felipe benitan kai janu tsua jiweabuma anu bai tanabainaya bai namaki Etiopianawa ainbu xanen ibujaidatun tsuma juni jawen pei mekexunikatun Jerusalén anuxun Dios kenwantani jawen mae anu ana chintunkaini caballo dabetan tadanbainaiki nawa ina tsauxun Diosun jancha Isaíasin keneni yuikubidanai bechitan uianyan 29Diosun Yushin Pepatun Felipe yuikin:

—Kakain jaki kemai nukutanwen— aka

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index