Search form

Hechos 9

Jesúsun Saulo shinan betsa wamanikiaki, na janchadan

(Hch 22.6-16; 26.12-18)

1Janua jabiatiandi Xanen Ibu Jesús ikunwainbuki pubenkin Saulon jatu ichakawakin tenankin jenediama jaskawen taea Diosbe jawenabu janchaxunika xanen ibujaida jatu binua anu Saulo kaxun 2jaska shinain yuikin: “Damasco anu kaxun ja Bai Bena Jesúskidi jatu tapinmaibu juni inun ainbu achitan Jerusalén anu en jatu iwekatsis ikaii, nenu jatu bichinun, iwananan. Jaskaken min kushipaya kanun, iwanan, en mia yukai juaii. Ea kushipa wakin Damasco maewan anua janu nukunabu ichamisbu jiwe anu en kaken jau xanen ibubun ea medabewaxanunbun min kushipa jatu yunuwe, en buaidan”, aka: “Peki”, ixun kenexuntan jaya yunua 3janua Saulo jaska wa kai Damasco bai tanabaini ma kemaya nai anua bin kushipajaida pexekidan Saulo dachaxaya 4janua Saulo main di ikaya jui taxnikin yuikin:

—Sauloon, Sauloon, ¿jaskakin min ea jatu ichakanwain?— aka

5Saulon dateyabi yukakin:

—Xanen ibuun, ¿min tsua ikai?— aka

januxun ja jui taxniaitun Saulo ana yuikin:

—Jabia ea ikunwainbu min ea jatu ichakanwainan, en eaki, Jesúsdan. 6Benikaini kai Damasco anu kaditanwen, jadixun min jaskakunkainxanai tsuanda mia yuixanikikidan— akaya

7ja junibu Saulobe buaibun jawen jui ninkabiai tsua uianma datejaidaibun 8janua Saulo main daka benikauan ma bepexebia jawa uintidumaken ja jabe buaibun metsunxun Damasco anu Saulo iyuabu 9jaskakainshina jadia ma xaba dabe inun besti kaya jawa uianma datekin Saulon jawa piama jawa nuxuamaken

10ja Damasco mae anu jiwexun Jesús ikunwain betsa jawen kena Ananías nama keskaiwen uianyan Xanen Ibu Jesús juxun ja bebunxun kenakin yuikin:

—Ananíasiin— aka

kemakin:

—Xanen Ibuun, en nenuki. ¿Min jawa ea yuiai?— aka

11Xanen Ibu Jesúsun yuikin:

—Benikaini kakin ja bai jawen kena Kayatapia anu kaxun Judasin jiwe anu jikitan janua juni betsa Tarso anua kaini jushian jawen kena Saulo yuka itanwen, Diosbe janchaikikidan. 12Namai keskawen juni jawen kena Ananías jikitan mamepixun jau ana uin benawanun, medabewai ma uinxuki— aka

13Ananíasin ninkatan Jesús yuikin:

—Xanen Ibuun, Jerusalén anuxun minabu medibi min jatu wai ja junin mia jatu ichakanwanmiskidi ichapabun jakidi janchakin chakabu ea yuimisbuki. 14Jatu jaska wakubaini Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubun kushipaya beshianbukiaki. Nun jabun min kenawen taexun Dios yukaibu dasibi nukudi nenua achitan Jerusalén anu nuku iyuxun bichinun ika jushiankiaki— aka

15jaska yuibiaya Xanen Ibu Jesúsun ana yuikin:

—Jen iyamai dateama katanwen. Ja juni kaindiama en katunitun ekidi chanikin nawa xukua betsa betsapabu jatu yusinkin inun, jatun xanen ibubu yusindiakin inun, Israelbudi ea jatu yusindiaxunkubainxanikiki, 16ea chibainwen taea jaskai nuitapakunkainxanai en unanmaxanaidan— aka

17ninkabaini Ananías kai janu Saulo ika anu jikikain mamepitan yuikin:

—Sauloon, Jesús ikunwain ma min nukun betsaki. Min bai tanabidanai jabias Xanen Ibu Jesús miki nukushinatun jau min bedu min ana uin pewanun inun jawen Yushin Pepatun jau mia achitan kushipa wanun mia anu Jesúsun ea yunuxuki— akaya

18-19jakimamadi jawaida Saulon bedu anua baka xaka keska nidi ikaya ana uin pewatan benikain ma jatubetan Jesús ikunwanyan nashimatan iyuxun pimabu ana kushipatan uxa eskadabes Damasco anua ikunwainbube jiweyunikiaki.

Damasco anuxun Saulon Jesúskidi yusin taenikiaki, na janchadan

20Janu jatube jiweyuxun janu judiobu ichamisbu betsa betsapa anuxun Saulon jatu yusin taewakubaunkin:

—Jesúsdan, Diosun bake kayabiki— akin jatu yuikubainaya 21dasibibun ninkai e iki yuinamei:

—Na juninan, Jerusalén anuxun ikunwainbu jatu ichakawamisxun nenudi juxun nun jabun Jesúsun kenawen taexun nun Dios yukaibu nukudi jabiaskadi wakin nuku achixun Jerusalén anu Diosbe nukunabu janchaxunika xanen ibubu anu nuku iyunun ika jushianan, ¿ja junidan, jamamen?— ikaibun

22janua Saulo ana jawa dateama Diosun kushipawen xabakabi judiobu Damasco anu jiweabu jatu yusinkubainkin: “Jesús Diosun Katua Mesíaski”, akin Diosun jancha kenenibuwen jatu unanmakubainaya janua judiobun uin e iki jakidi jadakidi shinantima ikaibun

Judio xanen ibubun Saulo detepananbun paxanikiaki, na janchadan

23uxa ichapa jatu yusinkubainaya judio xanen ibubu Sauloki sinatakin detekatsis iki jakidi janchai yubakashinabun 24Saulon ninkatan unanyan janu kainkainai achinun ika yubakashinabu badidi inun meshu medan ja maewan mishki kenebaunibu jikiti xui anu manakakin kexeabun 25janua jatun mae anu mishkiwen kenekin keyatapa wanibu janu uinti xui anu Saulon jabu jatu yusian Jesús ikunwain jaki chiti ikaibu betsabun meshu medan Saulo kuki ewapaki nanetan buteabu ja mae anua kainkaini paxanikiaki.

Saulo ana Jerusalén anu chintunkainikiaki, na janchadan

26Janua paxai kai Jerusalén anu ana jikishina janixunda Jesús ikunwain betsabube ichanun ika dasipanan jaska jatu ichakawa chakayamakubainshinawen taea dasibibu jaki mesei ikunwanma ikai dabanen shinain: “Jesús ikunwanmabia Saulon nuku bepadantan anun ika ikimenkaintsa”, ika jaki dateaibun 27jakidi mesebiaibun Bernabén Saulo Jesúsun kushipayabu anu iyuxun jatu unanti wamakin yuixunkin:

—Ana jaki meseyamakanwen. Damascokidi kakin nukun jaibu Saulon Xanen Ibu Jesús uin jabe janchaimaki. Januxun Jesús ikunwantan jawen kushipawen Damasco anuxun jawa dateama Jesúskidi jatu dasibi yusinbaunshinaki— jatu wakin jatu beya wamakin tapinmashinawen taea 28janu jatu anu niti iyushina jaskai jiweyuxun Jerusalén anu Jesúsun kushipayabube jiwea jawa dateama nukun Xanen Ibukidi yusiin Saulo jatube janchakunkainkin 29judiobu griego janchawen janchamisbube jatube janchai yuinamekin jatu yusianyan jawen yusian danain jaki sinatakin tenanun ika yubakaibun 30jakidi jaska shinainbun ikunwainbu betsabun june ninkaxun Saulo medabewanun, iwanan, ianenwan kexa Cesarea anu iyushinxun jadixun jawen mae Tarso anu niwe xaxu ewapawen nichinkin yununibukiaki.

31Ja jaskaibutian ikunwainbu Judea mai pakea anuabu inun, Galilea mai pakea anuabu inun, Samaria mai pakea anuabu ichakawakin ana tsuan jatu meabuma unanuma jawama jiwei janua ikunwainbu kushipai Dios kushipaki meseaibun jawen Yushin Pepatun jatu medabewaya ana ichapabun ikunwain midimabu jatuki dasikubaini jiwenibukiaki.

Pedron Eneas kaya wanikiaki, na janchadan

32Januxun Pedron ikunwainbu jatuki bakin jatu yusin kakunkaunkin mae betsa Lida anu jiweabu anudi Diosun enabu medibi anu jatuki bai jikixun 33janua juni betsa jawen kena Eneas jawen yuda babuniwen taea ma 8 año kabia benisma dakasa Pedron bechitan 34yuikin:

—Eneasiin, Jesucriston mia kaya waikiki. Benitan ja min jaki dakamis pewadiwe— aka

jawaida Eneas benitan jawen yuda damestentan nikaunaya 35ja mae dabe Lida inun Sarón anu jiweabun ja juni Pedron kaya washina uinkin Xanen Ibu Jesúskidi ninkakin dasibibun shinan betsa wanibukiaki.

Dorcas mawa Pedron bestenwanikiaki, na janchadan

36Ja badi jaskaitian mae betsa chaima Jope anuxun ainbu betsan Jesús ikunwain jawen kena Tabitá, griego janchawen jawen kena Dorcasdan, ainbu duapatun jawauma nuitapaibu jatuwen dabanan ikin jatu medabewakubainmis 37e iskaun jawaida isin bitan mawaken jawen yuda dachuxun manaundi jiwe keyatapa dintu anu iabain mapemaxun datantanabun 38ja mae udama Lida anuxun Pedron jatu yusiain Jope anuabun ikunwainbun ninkatan jau jabun ja yuixuntanunbun juni dabe nichinkin jatun jancha jatu yuikin:

—Pedro yuikinan, eska watankanwen: “Menaan, jawaidakiaki. Jope anu judiwe”, atankanwen— jatu wa buxun yuiabu

39janua Pedro iyuabu jatube kai jikitanaya janua Pedro ana uke medan iyukin janu yuda mawa datanbu anu jikimaibun ja ainbu beneuma nuitapaibun kexebauna kaxakin Dorcas jiwexun jatu tadi waxunmis Pedro uinmai ana kaxa chakayamaibun 40jatuwen nuikin dasibi jatu kainmatan danti ixun Dios yukaxuntan ainbu mawa beiskin yuikin:

—Tabitáan, benidikidanwen— aka bepexetan Pedro uintan tsauaya 41Pedron metsunxun benitan januxun ainbu beneuma nuitapaibu inun ikunwainbu betsabu jatu kena bexun ma ainbu ana jiwema uiainbun 42dasibi Jope maewan anu jiweabun Pedron jaska washina ninkashinxun ichapabun Xanen Ibu Jesús ikunwanibukiaki. 43Jatu jaska waxunshina janu jatun ina awa bichi payukin pewamis jawen kena Simónen jiwe anu jiweyuxun Pedron jatu yusinyukubainikiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index