Search form

Hechos 9:27

27jakidi mesebiaibun Bernabén Saulo Jesúsun kushipayabu anu iyuxun jatu unanti wamakin yuixunkin:

—Ana jaki meseyamakanwen. Damascokidi kakin nukun jaibu Saulon Xanen Ibu Jesús uin jabe janchaimaki. Januxun Jesús ikunwantan jawen kushipawen Damasco anuxun jawa dateama Jesúskidi jatu dasibi yusinbaunshinaki— jatu wakin jatu beya wamakin tapinmashinawen taea

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index