Search form

Colosenses 1:27

27Tsuabuda man judiobuma Diosun jawen shinan duapa jaska bebunkidi Cristokidi yubakabiatan juneni ja xabakabi wakin matu unanmakatsis ikikiki, jau mai jidabi anuabun matundi man unanunbun jaska ja jawen shinan dasibikidi junenidan, jadan, Criston aniki. Jaska matundi man Cristo ikunwainwen taea man judiobumabia Cristo ma matuki dasiaki. Jaska inun, nai anu Diosun mae pepajaida anu Dios inun Cristobe matudi man jiwexanaii, man jaskakidi shinankin manakaibudan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index