Search form

Colosenses 2

1Man ikunwainbu Colosas anuabu inun jabu Laodicea anuabu inun dasibi betsabube nun uinanandiabumabia matuwen nui en dayachakayamamis man unanunbun ixun matu shinankin en matu yuiaii. 2Jau man shinan chankain jenetima binunbun inun, jawa betsa shinanma ikunwain betsabube ketaxamei nuinamei man bechipainamenunbun inun, unanepakin Diosun jawen yuba betsa juneni Cristokidi natian jau xabakabi man ninka pejaidawanunbun en matu dayai jenexunamaki. 3Eskaki, matu yuinun shinaindakanwen. Jawen unanepati pepa inun jawen tapinti dasibidan, Cristo anu jayaki, jaska Diosun jakidi junenidan. 4Jaska matu yuikinan, jau ana tsuanda yusian betsawen ana matu padanyamanunbun Cristo besti unanepajaidakidi en jaska matu banabimaii. 5Jaska inun, en yuda en matubemabia en shinan matu anuki. Man ma Cristo ikunwanixun jawen daya axunkin chibankubainkin man pewai man ma peken matuwen nui en benimaii.

Cristokidi ikunwain shinan betsa wanibukiaki, na janchadan

6Jaskaken man ma Jesucristo ikunwankubainaibudan, matun Xanen Ibu Cristo jiwexunidan, jaska bechipaiai keska ixunkubainkanwen. 7Jaska matu yusinmisbu chibankin badi tibi jeneama ana uke medan ikunjaidawakubainkin Cristokidi tapiin ewakainkin matu pepawaikidi Dios kenwankubainkanwen.

8Juni betsabun jatun yusian beya betsawen matu unanepa wapai matu jatu chibanmakatsis ikaibu jatun yusian pe itsa kayatapiamaki. Uindakanwen, tsuabunda Criston yusian danankin jakidi shinain janchaxunabumakidan. Jakia jabu ikidan, na mai anuxun yushin kushipabun yunuai chibankin yusian betsan ani jawen yusinanain kanenibu chibankin matu amakatsis ikubainkanikiki, jaska jabu yusinanankinan.

9Cristodan, Diosuna jasbia nukun yuda keskatan na mai anu uinti shadai taxnikidaniki. 10Cristo ma man jaki dasitan ikunwainbudan, Cristona dasibi man jayaki, Diosun jawen kushipa jabiasdi inaniwen taeadan. Ja dikabi yushin dasibi inun, nai tsuma pepa inun chakabu dasibi inun, xanen ibubu mai anua xanen ibujaidakin jatu binu keyuaki. 11Jamen, betsadan, Abraham Diosun yununi chibankin Dios unanmanun, iwanan, judiobun jatun juni bake kaian jatun jina kubichi mextemisbu keska wakin natian man judiobuman Cristo man ikunwainbu matu jaki dasiwakin matun jina kubichi mextea keska wakin matun shinan chakabu inun matun beya chakabu Diosun mextea keska wakin matu putamaniki, shinan betsa wamakinan. 12Jaska inun, Cristo man ikunwanyan yuda betsabu jatu unanti wamai man nashinibudan, eska tibi jawen shinanmatiki. Ninkaidakanwen. Nashimakin matu jenen bichiabudan, Cristobe matu mai wanibu keskaki. Januxun jene anua matu benibidankin taxnimakin kainmaibudan, Cristobe bestean keska wakin matu akawanibuki, jaska wakin Diosun jawen kushipawen Cristo bestenwani ja kushipa man ikunwainwen matu imakinan. 13Jamen uatian matu jiweadan, matun chakabu man jenediamawen taeadan, man mawa keska jiwenibuki. Jakia natian tsuabunda Cristo man ikunwainbu dasibi matun chakabu Cristowen matu buaxuniwen taexun Diosun Cristoki ma matu dasiwatan jawen taexun jawen jiwea kayabi matu inaniki. 14Jaska wakin jawen yunua inun jawen nema Diosun nukubukidi mese wanixun jawen nukun chakabu tibi Diosun tanakin netankubainixun jawen taexun Diosun nuku kupitidubiaken ja binumai Cristo cruzkia nuku mawaxunkin nukun chakabu mastakin nuku bepu keyuxuniki. 15Cristo mawa Diosun ana bestenwaniwen taexun jatu uinmakin Satanás inun jawen tsumabun kushipa Diosun mebinmakin jatu maematan jatu dakewakin keyumaniki, yuda dasibi jabukidi xabakabi unanmakinan.

16Judiobu jatun beya tibi jayabuki. Jaska inun, jatun beya betsa chibankin piti dasibi pitidubumabia piti betsa besti pitidubuki. Jaska inun, jatun beya betsa chibankin jawen nuxuti betsa atidububia betsa atidubumaki. Jaska inun, jatun beya betsa chibain ichatan besi betsa betsapawen besimisbuki, uxe benatian inun juindukunti sábado tibitianan. Jaska tibi chibankin amisbunan, jau matukidi jaska shinain ja iyamakubainunbunwen. 17Na beya betsa betsapa tibiwen jawen Cristokidi shinanmati besti ikubainibuki. Jakia Cristo ma juniken ja beya ana kushipa jayama jamenki. 18Jaskaken tsuabuda pepa kayabitikidi shinain keinsbuma inun, tsuabunda nai tsumabu kenwanmisbu inun, jaskamabia uxa namai keskakin jawada taxnikidanai xabakabi uin jatun shinan medan kein shinan chankanmisbuki. Jaskamisbun jau jabun matu chitekin dakewayamanunbun uindakubanxankanwen. 19Ja jabu jaskamisbudan, Cristodan, jatun buxkamaki. Jamen nukubudan, nukun buxkadan, Cristoki. Jaskaken nukun yuda ewakaini pitiwen nun kushipamis keskadiai jabun nukun Xanen Ibu Cristo ikunwainbudan, pabu tibi jaki dasikin nun ewawaidan, jawada nun unandiama tapinmakin jaska Dios yubakani Criston jaska shinankin nuku amaikiki.

Cristobe nun jiwexanaidan, junibun yunua keskamakiaki, na janchadan

20Tsuabunda Cristo man ma ikunwainbudan, man ma Cristobe mawani keskabuki. Jaskawen taexun na mai anuxun xanen ibukin jatun kushipawen beya betsa betsapa yunuaibun ana jabun matu tsumatidubumaki. Jaskabia ¿jaskai ikunwanbumabe jiwexun jabun matu yunuai ninkakin man chibankin jenediabumamen, jabu keskakinan? 21Jabun yunua eska chibankinan: “Ja meyamawe”, ikaibu inun: “Ja piyamawe”, ikaibu inun: “Ja min mekenen meyamawe”, imisbudan, 22jaska tibi jatun yunuadan, junibun jaska shinankin jatu yusinmisbu besti akaibudan, ja mabu inun ja pitikidi matu yusinkin unanmakin tapinmaibudan, jawen jiwekubainaibu jawaida keyuxanikiki. 23Ja jaska chanima keska wakin yusinananmisbudan, unanepakatsis ikin yusian bena bika ibubis yusinkin chibanjaidakin jatun jiwea pe mekekatsis ibiai tsuan jawen shinan chakabu nemakin jenetidumaki. Jaska akinan, jaska bechipaiaibu besti jatun shinanwen besti kushipakin yuikubainmisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index