Search form

Colosenses 2:20

Cristobe nun jiwexanaidan, junibun yunua keskamakiaki, na janchadan

20Tsuabunda Cristo man ma ikunwainbudan, man ma Cristobe mawani keskabuki. Jaskawen taexun na mai anuxun xanen ibukin jatun kushipawen beya betsa betsapa yunuaibun ana jabun matu tsumatidubumaki. Jaskabia ¿jaskai ikunwanbumabe jiwexun jabun matu yunuai ninkakin man chibankin jenediabumamen, jabu keskakinan?

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index