Search form

Colosenses 4

1Yununikabuun, matudi shinanmanun ninkakanwen. Nai anua matun Xanen Ibu yununika matudi man jayawen taexun matun esclavo dayadubu padanma jakia jatu duawakin piti inun tadi jatuki yaushiyamakubainkanwen.

Ikunwainbu jaskai jau jiwenunbun Pablon ana jatu yununikiaki, na janchadan

2Man Cristo chibainbunan, jawada betsakidi man shinain Diosbe janchakinan, jawa chikishkin jeneama apakekanwen, jaskawen taexun Diosun matu axuan uinkin kenwain: “Peki”, ikunkainidan. 3Jaska inun, nukukididi Dios nuku yukaxundiakanwen, jau nukun Xanen Ibun nuku medabewaya jakidi jawen kakape Cristokidi Diosun juneni xabakabi mae betsa betsapanu nun jatu yusinkin jatu unanmabaununbunan, na jaska jakidi ea nemakin bichikin akawanibu en niakididan. 4Ja inun, jaska Diosun bechipaiai ean en jatu xabakabi Cristokidi unanmakin en jatu yusin kanun ea yukaxundikanwen.

5Jaskaken ikunwanbumabe man jiweadan, jatube medabenain pe jiwei unanepakin jatu duawadiakubainkanwen, Cristo man ikunwain jaska bestikidi janchakin jatu ikunwanmakinan. 6Jaska inun, jatube janchai jancha duapa inun jancha pepa bestiwen janchakanwen, jaska yuda tibibun bika teneaibu jatu medabewakin jatu kemai janchai peidan.

Jatis jawen jenekin Pablon jatu kenexun yununikiaki, na janchadan

7Nukubetan ikunwain nun jabe bechipainamemis Tíquico chintuanma nuku medabewakin nuku keskakin nukun Xanen Ibu dayaxunmistun ekidi kaka matu buxunkin yui kaikiki. 8Jaskawen taexun matu anu en nichiaiin, nukukidi matuki chanikin jau matu benimawai kanunan, nun jaska jiweabukidi chanikinan. 9Matun mae anuadi nukun betsa nun jabe bechipainamediamis chintuinsmadi Onésimo Tiquicobe kaikiki, jaska nenu Roma anuxun jaska shadabu nuku wabu nun jiweakidi ja dabe matuki chani bukanikikidan.

10Jaska inun, Aristarco ebe bichimabun jawen jancha matu bumadiakin yuikin: “Diosun jau matu duawakubainunwen”, matu waikiki. Bernabén chai Marcosin jabiaskadi jawen jancha matu bumadiaikiki. Marcoskidi en matu yuimaki. Jatianda matukidi bakin matu yusin kaya ikin pewatan duawaxankanwen. 11Jesús jawen kena betsa Juston jawen jancha jabiaskadi matu bumaikiki. Jabu besti Israelin baban Dios dayaxunkin ea medabewakin duawakin ea shinan chankanwankanikiki. 12Jaska inun, Jesucriston tsuma betsa nukun jaibu Epafras matube jiwemisdan, matuwen nuikin matukidi shinankin Dios matu yukaxunkin jeneama ikunkanikiki, jau chakabuuma man jiwexun mestentan jaska Diosun bechipaiai dasibi jaska shinain keska man axuin jiwekubainunbun matukidi shinainan. 13Jaska nukun jaibu Epafras matu inun dasibi Laodicea maewan anuabu inun Hierápolis maewan anuabuwen nuijaidai en jawen jancha ninkamisxun en matu yuiaii. 14Juni dauya Lucas nun jabe bechipainamemis inun Demasin jawen jancha matu bumadiakin yuikin: “Diosun jau matu shinan chankanwanunwen”, matu waikiki.

15Ja inun, nukun betsabu inun nukun puibu Laodicea maewan anuabu man ichamisdan, matu shinankin en jancha en matu bumaii. Ja dikabi nukun jaibu Ninfa inun jawen jiwe anu ichamisbube en janchadi en matu bumadiaii. 16Na kene en matu bumai uinkin yuikin keyutan januxun Laodicea anu ichamisbudi jatu yunuxankanwen. Janua kene betsa Laodicea anu en jatudi bumai uintan matudi bemaibu matuna uiainbun jatunadi uinxankanwen. 17Ja inun, Arquipo yuikin: “Nukun Xanen Ibu Jesucriston mia katuxun jawen daya mia yununi jawa kaneama jau pe dayaxunkunkainun”, ea yuixunxankanwen.

18Na kene keyukinan, en Pablon emebi en mekenen en jancha matu bumakin ma en keyuaii, jatun ea kenexunmistun akai mebintanan. Ea bichikin akawaxun ea nexayamabu ekidi shinankin jeneama Dios ea yukaxunkubainkanwen. Nukun Epa Diosun jau matu unanuma jiwemakin pewakin duawapakekubainunwen.

Jatiski, en janchadan.

Pablo

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index