Search form

Efesios 1:1

Pablon jatukidi shinanikiaki, na janchadan

1Ea en Pablodan, Diosun jawen shinanen Jesucriston jawen kushipaya ea wakin ea katuniwen taexun tsuabuda Éfeso maewan anuabu Diosun jawenabu medibi matu wani man jabun ikunwain Jesucristobe ketaxamei man jaki dasia shinankin en jancha en matu bumai uindakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index