Search form

Efesios 2

Diosun Cristowen nuku jawenabu wamiskiaki, na janchadan

1Uatian matu jiweadan, chakabu betsa betsapa aki Diosuma paxka mawawen datei man jiwenibuki, 2na mai anuxun yuda chakabubun akai chibain yushin chakabu xanen ibun xaba natukan anu nixun jawen shinanen jatu yunuaitun jabun benimawai keskai shinankin Dios ninkakin chibanmadan. 3Jaskawen taea uatian nukubu nun jiwea jabiaskasdi nun iyunibuki, nukun shinanen chakabu bechipaikin chibain jiwea kemu pae tibi nukun yudan yunuai shinain ja axunkin meneidan. Jaskawen taea jawen nuiti nukukidi nun jayamaken chanima Diosun nuku kupitidu nun inibuki, betsabun ikunwanma ikaibu keskaidan. 4Jakia Dios nui jeneisma nukuwen nuichakayamakin nuku duajaidawakin 5nukun chakabun nuku bexea nun mawa keskabiaken Cristo Diosun yunua juni mawa ana bestenwantan jawen taexun nuku jiwea inaniki. Jawen pepawen taexun Diosun matun chakabu buaniken januxun matun man ma mekea biaki. 6Jaskakinan, nun Jesucristo ikunwankin chibain ana mawabu keskama jaki jabe dasia nun ma besteni keska mai anu nun jiweyuabu nai anu ja dapi nun ma tsaua keskabuki. 7Jaska wanunbadikatsi jawen pepa nuku unanmakatsi ikinan, Jesucristowen taea nukuwen nui kai nuku axuniki. 8Jiwekuian bikinan, nun jawawen ibubis nukun kupiti bi paxatidumabiaken Jesús nuku mawaxuni nun ja ikunwankubainaiwen taexun Dios pepajaidatun nuku duawakin nuku inani ikunwain nun ma mekeaki. 9Jaska nuku waya jawada pepa tibi aki nun imiswen ja shinain nun kentidumaki. 10Diosun jaska nukukidi shinankin jatun nuku damiwakinan, jawen bake Jesucristoki dasitan jawenabun jawen daya pepa inun jawen baii pepa chibankin axuin nun jiweyukubainxanunbun Diosun bebunkidi nuku katukin pewaniki.

Jesúsunan, yuda xukua bestichai wanun ika junikiaki, na janchadan

11Jaskaken man judiobuma ja judiobun jatun jina kubichi mextemisbu matukidi janchakin: “Dios yubakani jayama jabun jatun jina kubichi mexteabumadan, nukunabumaki”, iki ibubiskidi janchakin: “Diosun yubani chibankin nukun jina kubichi nun mextemis nun Diosunabuki”, iki janchadiakanikiki. 12Uatian matu jiweadan, Cristouma inun, Israelbube danananain inun, jawa Diosun jatu yubakin matu yubama iniki. Jaska man jiwea iyuniki, shinankanwen. Jaskawen taea Dios unanma inun jawa manakati pepa jayama na mai anu man jiwepauniki. 13Uatian Dioski man kematiduma iniki. Jakia natian Jesucristo mawakin jawen jimi jabawaniwen natian chai man ibiani man ma ja dapiki. 14Cristodan, ja besti nukun unanuma jiwemanikaki. Ja Cristonan, nun judiobu inun man judiobuma jabias jawenabu wakatsi ikin jaskawen taea nun danananain paxka jiwemisbu ja kene Templo anua jawen kenekin kebenibu keska jawen yudawen ja kene kebenibu keska yamawakin ana shinantima waniki, nun ana sinatanameyamaxanunbunan. 15Diosun Moisés yunua jawen jancha kenekin jawen yunuti inun jawen nemati jaska chibain nun danananandabei jiwexun shinain nun ibiakubainmisbun ana nuku jaska jiwemakatsi ikama natian yuda xuku dabe wama jawenabu bestichai keska nuku waniki, yuda bena nuku wakinan, nun judiobu inun man judiobumadan. Jaska wakin nuku unanuma jiwetiwaniki. 16Cristo jamebi jaska nuku dasi wakatsi meneidan, nun ja xuku dabe sinatai nun danananandabei jiwemis Cristo cruzkia mawakin Dios nukuki sinatai nuku ja dabe daewaxuniki, nun judiobu inun man judiobumadan. Nuku jaska wakin nuku yuda bestichai keska waniki.

17Criston jawen kaka pepa bei jukinan, unanumati beniki, man judiobuma man chaijaida Diosuma jiweabukidi inun nun judiobun Dioskidi chaima unanbiakin nun ikunwainsma nuku yusin pewakin medabewaidan. 18Natian Cristowen taexun judiobu inun judiobumandi jabias Yushin Pepawen Dios beyawai nun jaki kematidubuki. 19Jaska inun, uatian Dioskidi unanma jadidi man shinanma ibiani natian jaska Diosun nuku yubani ikunwain nun jayabu matubudi man Diosbe jaibunametidubuki, jaska judiobun Jesús ikunwain keskai man ma Diosun enabudiki. 20Jaskaken man ikunwainbu dasibidan, man mishki jiwe keskabuki. Jabu dukuntun mishki jiwe wakatsi bepuxkin buyamisbu keskadan, Jesúsun kushipayabu inun jawen jancha yuixunikabun yusinkin Jesucristokidi besti akaibu chanima Cristo jamebi jawen mestenwanti kayabiki, mishki ewapa madatanxun tsaminkin mestenwanmisbu keskadan. 21Jabu dasibitun nun Cristo ikunwainbudan, mishki jiwe wakin benibainmisbu keskaki. Mishki tibi tsamabainmisbu keska wakin nukun Xanen Ibuki yuda betsa betsapabube jusia akeakekainkin Templo medibi nun jiwe wa akeakekanaii. 22Ja dikabi matudan, Diosun Yushin Pepa man jaya Cristoki dasiadan, man jawen kenwanti Templo keska Dios matube jiweikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index