Search form

Efesios 5:14

14Jaskaken jaska shinan betsa watidubu shinankin Dioskidi nawati yuikin:

“Chakabun matu tsumadan,

mepamadikanwen.

Man mawabiani janun benidibidankanwen.

Matun chakabu man jeneaya

Mesías Criston jawen chaxawen matu yusinkin matu unanmaxanikiki”,

ikaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index