Search form

Efesios 6

1Bakebuun, matu yununun ninkakanwen. Matun ibubu ninkatan jawen yunua axunkubainkanwen. Jaska wakin nukun Xanen Ibu benimawakin man kaneamaki. 2Ja dukun nuku yubakin Diosun yununidan, eska jayaki: “Matun epa inun matun ewa kenwankin duawakubainkanwen, 3na mai anu benimai badi ichapa pe jiweyukunkainkatsis ikidan”, aniki.

4Bakeyabuun, matudi yununun ninkakanwen. Matun bakebu tapinmakin jau matuki datei sinatayamanunbun yunuchakayamakin nemajaidayamakanwen. Jakia jiwea tapinmakin Diosun jancha tapinmakin jawen yunuti jancha inun jawen nemati jancha unanmakin pe yusinkin jaska nukun Xanen Ibun bechipaimis keskawen jatu yumewakubainkanwen.

5Esclavo dayadubuun, matu yununun ninkakanwen. Matubunan, matun tsuma mai anuabuki datei dayai penun, iwanan, jatu duawakin jaska matu yunua ninkatan chibankubainkanwen. Jaskakinan, Cristo duawakin man akawaii. 6Jaskaken matun tsuma pe dayaxunkin duawaidan, jatun bedubi uiain bestiwenma jakia uianmadiken pe dayaxunkubainkanwen, Criston dayadukin jawada jawen Epa Diosun bechipaimis jaska shinain axunkinan. 7Jawada daya man akaidan, chikishbetanan akama nukun Xanen Ibu man duawai keska akubainkanwen, yudabu uinmakin axuanmadan. 8Tsuabuda esclavo inun esclavoma man dayamiswen taexun jadatuda man pe dayamis inun chikishi man dayamis matu tibi unanxun nukun Xanen Ibun matu manakuxanikiki.

9Yununikabuun, matudi yununun ninkakanwen. Jabias Xanen Ibu nai anuatun yuda dasibi unankin yununikabu inun matun tsumabudi jabiaska dabeswen nuikin matu kupimistun xanen ibu inun xanen ibuma ja dabe jabias senen shinanmiski. Jaskaken matun dayadubu pe mekekin ana jatu kunyan akama ana miki jatu datewama pewen besti jatu yunukubainkanwen.

Ikunwainbu soldadobu keskai kushipakunkaintikiaki, na janchadan

10En betsabu inun en puibuun, nukun Xanen Ibun kushipa paepa man jayadan, jawen kushipai ewakanwen. 11Diosun jawen mia mekeai nemati kushipa bikanwen. Ja jayatan man chintuanmaken diablo Satanásan matu padantidumaki. 12Na jaska nun jatube detenameaidan, yudabun kushipawen nun ikai keskamaki. Jakia yushin chakabubu inun jamapai xanen ibu chakabu na mai anua inun manaundi namakisxun nuku kexebaunxun yunuaitun nuku achiabube nemai jeen iyamai nun jatube detenamei keskaii. 13Januxun romano soldadobukidi matu shinanmanun ninkakanwen. Detenamei bui tsakanamenikabu chintunkatsi ikama jawen meketi mabu kushipa tibi sawe keyutan detenamei bumisbuki. Jaska keskadiai matundi diablo Satanás nemai jeen iyamai unanepakatsi dasibi Diosun kushipa jayai keyutan matu bikawaibutian chintuanma maemai kushipakubainkanwen.

14Janua jancha chanima besti yuikin jawa dateama mestenwankanwen. Jaska wai nun pe jiweabu Diosun nuku mekekubainmiski. 15Matunan, Diosun jancha kakape unanuma jiwetikidi man yusin bukatsis ikaibudan, bebunkidi matun jiwea pewakubainkanwen. Jaska wakin man ma pewa jaska soldadobu detenamei bunun, iwanan, bebunkidi jawen bichi tae sawemis keska wakin kakape yuibaunkin Dioski sinataibu man maemaetidubuki. 16Jaska inun, Dios ikunjaidawakubainwen. Nun jaskawaya soldadobun jatun ji bexa tuduwen jatun yuda junemis keska wakin Dioski sinataibun jatun chakabuwen nuku binupaiabu nukun nun nematiduki. 17Diosun nuku mekemisdan, soldadobun jawen mane maiti sawea jawen mekemisbu nukudi nun jaska keskaki, Dioski sinataibun jau nuku padanyamanunbunan. Jaska inun, Diosun jancha tapinjaidakubainkanwen. Jawen janchadan, nupe chaipa jawen detenameti keskaki. Jawen Yushin Pepatun nuku medabewaya ja Dioski sinataibu nun jawen nematiduki. 18Matubunan, Diosun Yushin Pepatun matu shinanmaya Diosbe janchakin jatu yukaxunkin jatu ea axunkin jeneyamakubainkanwen. Jaskai jawa punu nukama inun babuama bedu mestenwantan jiwekubainkin ja dikabi Jesús ikunwainbu dasibibu Dios yukaxundiakubainkanwen. 19Eska en matu yukaii. Jau Diosun ea medabewakin jadi janchati ea inankin inun en jancha ea kushipa waya jaskawen taexun jaska Diosun uatian juneni xabakabi jawen bakekidi en jatukidi chanikunkainun ekididi Dios yukaxunkubainkanwen. 20Jaska inun, Diosun ea katuxun jawen kushipaya janchaxunika ea wani en jawen kakape yusinbaunmiswen taexun jabun nenu ea iweimaxun ea bichikin akawaimabu nenuxun en bika tenebiakin jawa dateama nukun Xanen Ibukidi janchai en chanikunkainun ea Dios yukaxunkanwen.

Jawen jenea nuiti janchakiaki, na janchadan

21En jaskadada jau matu anu kaxun ekidi matu unanmai chani kaxanun, iwanan, nukun Xanen Ibuwen taea nukun betsa Tíquicon, ikunwain chintuinsma jabiatundi nukun Xanen Ibun daya axunkin nuku medabewamis matu anu en nichiaiin. 22Jaskawen taexun jaska matuki chanikin nenu ebe maniabu inun ekidi janchakin jau matu shinan chankanwain kanun nukun jaibu matu anu en nichiaiin.

23Nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucristo man jabun ikunwainbu jaska tibi jabu jaya matu inan bikubainkanwen, ikunjaidawakinan, ikunwainbu betsabuwen nuikinan, unanuma jiwekunkainkinan. 24Jaska inun, tsuabunda nukun Xanen Ibu Jesucristo bechipaikin betsa waisma jau Dios jatuwen nuikin duawakubainunwen.

Jatiski, en janchadan.

Pablo

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index