Search form

Gálatas 2:4-5

4-5Janua betsadan, nun ichanu nukun betsabu jatidi nukubetan ikunwain kayabibumadi june nuku unanti wanun ika jikia manixun ninkakin jawama Jesucristokidi ninkatan chibain ma mekei pepabiaibun janua jabun Moisin jatu yusini jatun beya nuku ana jusimakin chibanmanun ika ikaibun jawa jatu ninkama binumakin ja Jesúskidi jancha chanimawen taea jawa beya tibiwen jusikin matukidi nuku kanemama inibuki, man jaska betsatan maetidubumakididan.

6Jesúsun tsumabu unanepabu jabu jatu ninkamisbu xanen ibubiabun jabun jawa jancha bena betsa ea yuiama inibuki. Jakia chanima bemakis nun jatu uinkin shinankin kenwanbiamisken jaska Diosun bemakisa shinankin unanti waismaki. Jaska katukinan, jatun juinti uke medan uinmiswen taea jaskawen en nuiamaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index