Search form

Gálatas 2:9

9Jaskawen taexun en jawa pepamabiaken ewen nuikin Jesúsun ea katuxun ea yununi en jatuki chanikin mextanma ninkatan jabu dukun Jesúsun jatu katuni binuabu Santiago inun, Pedro inun, Juanen en jaskamis chanima unantan ea jaibuwakin nuku dananma ea inun Bernabébe ea jabe metaka anibuki. Nuku jaska wakin jaibuwabu ea Bernabébe paxkakain judiobuma anu nun yusin kaya janua jabudi jawenabu judiobudi jatu yusinunbun jatube yubakatan nun ana dayai kaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index