Search form

Gálatas 3:19

19Jaskaken jaska Diosun jancha Moisés yununidan, matu yuinun ninkakanwen. Kanekin jaska jabun chakabu waibukidi jau xabakabi unanunbun Diosun jawen yunuti inun jawen nemati Diosun jawen nai tsumabu Moisés yuimakubainiki. Jaska bebunkidi Abraham jawen baba betsakidi Diosun yubani judiamaken jau Moisin yusian chibankubainunbun yudabu jatu yusinkubainibuki. Diosun nai tsumabun jawen yunuti Moisés yuimabiakubainxanai

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index