Search form

Gálatas 4:22-23

22-23Jakia Moisin keneni uinkin ja Abrahamnen juni bake Ismael inun Isaackidi nun uinmis matu yuinun ninkaidakanwen. Abrahamnen ain Sara jau Sara dayaxunkunkainun peiwen Agar bikin jawen dayadu esclavo wabianixun janubi ainwandiatan jaki Abrahamnen bakewa jawen bake Ismael jawen yubakati jayama kainikiaki. Jakia Abrahamnen jawen ain Sara peiwen biama ain kayabi wani Diosun medabewaya Sara yuxabujaidabiaken jawen bake Isaac jaki bakewaima kaindianikiaki, jaska Diosun Abraham bebunkidi yubani meneidan. 24-25Abrahamnen ain betsa esclavo Agardan, jaskakidi yuiadan, ja ainbu esclavo Mati Sinai Arabia mai pakea anu keskaki. Ja mati anuxun Diosun Moisés yusinkin jawen yunuti inun jawen nemati inanikiaki, jau kenexanunan. Jabun ninkatan yubakai: “Ja Diosun yunuti inun jawen nemati nun chibanxanaii”, iki Israelbu Diosbe yubakai janchanibukiaki. Januxun Agar esclavo ini keskakin jabun ja yunuti inun nemati Moisin keneni chibanmisbudan, esclavo keskabuki. Jerusalén anu jiwebiabu Mati Sinai jatun ewa keskaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index