Search form

Gálatas 4:24-25

24-25Abrahamnen ain betsa esclavo Agardan, jaskakidi yuiadan, ja ainbu esclavo Mati Sinai Arabia mai pakea anu keskaki. Ja mati anuxun Diosun Moisés yusinkin jawen yunuti inun jawen nemati inanikiaki, jau kenexanunan. Jabun ninkatan yubakai: “Ja Diosun yunuti inun jawen nemati nun chibanxanaii”, iki Israelbu Diosbe yubakai janchanibukiaki. Januxun Agar esclavo ini keskakin jabun ja yunuti inun nemati Moisin keneni chibanmisbudan, esclavo keskabuki. Jerusalén anu jiwebiabu Mati Sinai jatun ewa keskaki. 26Jakia nukubudan, nun Diosun bake kayabibuwen taea Jerusalén nai anua nukun ewa keskaki. Diosun nuku mekeawen taea nun esclavon bakemaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index