Search form

Gálatas 4:27-28

27-28En betsabu inun en puibuun, matubudan, Diosun Isaac yubani man ja keskabuki, Diosun bake kayabibudan, man jawen yuba jayabudiki. Jaska inun, Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin:

“Bake bisma man nuitapabiai baba jayakin

ainbun bake bimis man binumaxanaii.

Jaskaken jabun man bake bitiduma benimajaidakubainkanwen.

Bake bi isinmisbu keskai man isin teneisma man unaiin.

Ja inun, betsadan, beneyabia matun benen matu jenebaina

bake ichapa bikin ja beneyabu man jatu binumadiaxanaii,

bakeyakinan. Jaska shinankanwen”,

atan keneniki. 29Jakia jawen esclavon baken Diosun yubakin bake inani Isaac Ismaelin ichakawani keska wakin natiandi Diosun Yushin Pepatun daya nun akai Moisin yusian bemakis chibainbun nukuki sinatakin nuku ibu wakin esclavo wanun, iwanan, nuku ichakawadiakanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index