Search form

Gálatas 4:4-5

4-5Dios yubakakin janu jawen bake yunutiwani menekin Diosun jawen bake yunua jua ainbukia kaintan Moisin yusiniwen yumetan jatun Moisin yusini chibankin ja yudabu jawen mekeaibu jatun kupiti nuku bixuanyan chanima kayabi Diosun bakebu benimai nun pepaxanunbun jawen bake xabakabi dami watan taxnimaniki. 6Jaska inun, nun ma Diosun bakebukenan, Diosun jawen baken Yushin nukun juinti medan yunua Dios jatun nuku kenamakin: “En Epa nuikipatuun”, nuku amamiski.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index